D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Sulsted Kirke

Sulsted Sogn - Sulsted Pastorat - Aalborg Nordre Provsti - Aalborg Stift - Aalborg Kommune - Nordjyllands Amt

Sulsted Kirke

Adresse

Sulsted Kirke
Sulsted Kirkevej 44
9381 Sulsted

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført ca. 1100. Den meget anselige kirke, der ligger temmelig ensomt i et bakket og skovrigt terræn, består af romansk apsis, kor og skib med sengotisk tårn mod vest og våbenhus mod syd. bygningens romanske dele, apsis, kor og skib, er opført af veltilhugne granitkvadre på en skråkantsokkel, apsis dog på profileret gesims, også af granit. Begge de oprindelige døre er synlige, norddøren tilmuret, syddøren i brug, og i korets nordvæg sidder der et romansk rundbuevindue. Indvendig står den romanske korbue med profilerede kragsten og skråkantsokler. Apsidens tag løber op i en spids, der er formet som et mandshoved.

Tårnet

I sengotisk tid rejstes ved skibets vestende et tårn af gule munkesten med krydshvælvet underrum, der åbner sig mod skibet ved en spids tårnbue. Dets gavle, der vender i øst-vest, er ligesom det meste af ydermurene stærkt skalmuret, hvorom murankerinitialerne GH (Georg v. Holck) og årstallene 1838 og 1880 minder.

Klokkerne

I tårnet hænger to klokker. Den ene støbt 1631 i Stockholm af Medarsus Gesus og bekostet af Jens Høg, lensmand på Gotland og den anden er fra 1856, støbt af Gamst og Lund, København.

Våbenhuset

Våbenhuset er af nyere dato uden karakteristiske enkeltheder.

Hvælvinger

I sengotisk tid blev der overalt i kirken indsat otteribbede krydshvælv.

Pulpiturer og trapper

Dele af et par bevarede herskabsstole indgår nu i orgelpulpituret.

Kalkmalerier

Kirken udmærker sig især ved sine interessante kalkmalerier, der dækker hvælvene. De er malet 1548 på bekostning af Just Høg til Vang og viser meget livfuldt en lang serie scener fra Kristi liv og lidelseshistorie. Mesteren var Hans Maler fra Randers. I 1599 lod Stygge Høg malerierne opfriske og modernisere, idet flere af figurerne blev ekviperet med tidstypiske modedragter. Denne overmaling blev dog fjernet under bygningens istandsættelse 1882-85, så at de fik deres oprindelige skikkelse.

Kirkens inventar

Alt inventaret blev omhyggeligt istandsat 1937.

Altertavlen

Altertavlen er fint udskåret og forgyldt og er et rigt højrenæssance-arbejde fra omkring 1600 med Stygge Høgs og Anne Ulfstands navne og våben. I fodstykket er der en fremstilling af Nadveren, i stofeltet Korsfæstelsen.

Alterbord og alterdug

Alterbordet, der er bygget af granitkvadre, dækkes af paneler i renæssance fra omkring 1600.

Præstestol

En præstestol i koret er bevaret med lukkede låger.

Prædikestol

Den prægtige prædikestol fra omkring 1600, bærer de samme våben som altertavlen.

Døbefont

Fra omkring 1600 er den smukt udskårne døbefont med himmel.

Stolestader

Betydelige dele af det gamle stoleværk er bevaret med lukkelige låger.

Siddepladser

Kirken har 175 siddepladser.

Lysekroner

I skibet hænger der en malmlysekrone fra 1629, bekostet af Jens Høg og Margrethe Holck.

Fattigblok

Fattigblokken har malet årstallet 1773.

Orgel

Kirkens orgel er et Marcussen & Søn orgel fra 1985 med 16 stemmer.

Epitafier

Der er bevaret rester af et anseligt sandstensepitafium fra 1627 over Just Høg, hans moder og to hustruer.

Ligsten

I tårnrummet findes en stor gravsten med tre figurer over de samme, Stygge Høgs forældre og hans hustru, † 1627.
I våbenhuset gravsten over forpagter på Sønder Elkær, Frederik Chr. Klitgaard, † 1767.

Gravminder på kirkegården

På kirkegården over kancelliråd Severin Gleerup, † 1719, Malvine Blicher, † 1874 m. fl.

Kirketjenere

(1999) Hans Gert Lauritsen (-)

Gravere

(1999) Hans Gert Lauritsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007