D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Ajstrup Kirke

Ajstrup Sogn - Ajstrup Pastorat - Aalborg Nordre Provsti - Aalborg Stift - Aalborg Kommune - Nordjyllands Amt

Ajstrup Kirke

Adresse

Ajstrup Kirke
Ajstrupvej 11
Ajstrup
9381 Sulsted

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført ca. 1450. Den hvidkalkede, blytækkede kirke, der ligger et lille stykke øst for hovedvejen på en meget rummelig kirkegård, har tårn i vest, skib med smallere kor, våbenhus mod nord samt mod syd et gravkapel. Tårn, skib og kor er fra senmiddelalderen, opført af munkesten i munkeskifte, dog overvejende med nyere skalmuring; oprindelig stod kirken med blank mur, hvilket ses over våbenhusets loft. Norddøren er bevaret og stadig i brug. Sydkapellet med krypt er opført 1675 og var fra 1719 gravkapel for ejerne af Vrå; en del af kisterne er udtaget 1884 og nedsat på kirkegården, og samtidig blev rummet inddraget i kirken; resten af kisterne udtoges 1928, ved hvilken lejlighed den sydlige del af bygningen blev indrettet til ligkapel, mens den øvrige del blev orgelrum. På tårnet står i murankre årstallet 1759 og Schack Vittinghof greve Holcks og hustru Kirstine Birgitte Billes navnetræk. I det indre, som dækkes af bjælkelofter, er korbuen bred og rundbuet, tårnbuen spids. Kirken er restaureret 1926-29, da tagværket fornyedes og inventaret blev istandsat (arkitekt H. Paludan).

Pulpiturer og trapper

Ved skibets vestvæg står et renæssancepulpitur (genopstillet i 1920’erne) med staffering fra begyndelsen af 1700-tallet; heriblandt ovennævnte Schack Vittinghofs og hustrus våben samt malede evangelister og apostle, ganske svarende til lignende billeder i Ålborg Budolfi kirke.

Kalkmalerier

På skibets nordlige sidevæg er afdækket en kalkmalet dekoration i grisaille som ramme om tilmuret, rundbuet vindue, med malet årstal 1766, formentlig oprindelig tænkt som epitafium over ovennævnte Schack Vittinghof. Klokke 1856, Gamst og Lund, København.

Alterbord og alterdug

På det murede alterbord, der dækkes af et renæssancepanel fra 1594, står en usædvanlig bred og stor udskåret altertavle med skåret årstal 1618 samt adelsvåben en ibskal med bogstaverne A S K, en hjort og A A D K; i felterne bibelske relieffrremstillinger, blandt andet Evas skabelse, Syndefaldet, Jesu fødsel, Korsfæstelsen og Opstandelsen; i topstykket Dommedag; tavlen er stafferet 1725 (af Henrik Gross) på bekostning af Else Lisbeth Rodsteen og bærer hendes forældres Fr. Rodsteens og Kirsten Bechs våben og navnecifre.
En sengotisk snitværkstavle fra 1510 er i Ålborg historiske Museum.

Kalk og disk

Kalk fra 1640.

Alterskranke

Foran alteret er stafferet og forgyldt smedejernsgitter med ovennævnte Else L. Rodsteens initialer og samme våben som på altertavlen.

Præstestol

Prædikestol med himmel i renæssance fra omkring 1600; en indskrift med navnetræk S. C. og årstallet 1589 fremdroges her 1928. I felterne udskårne bibelske relieffer, som 1725 er stafferet og signeret af ovennævnte Henrik Gross på bekostning af ovennævnte Else L. Rodsteen (navn og våben).

Døbefont

Nyere cementfont.

Dåbsfad

Gammelt messingfad fra omkring 1575.

Stolestader

Kirkens gamle stoleværk fra begyndelsen af 1600-tallet er velbevaret med gavle og låger, hvis marmorerede staffering er fornyet 1957.

Siddepladser

Kirken har 175 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1999 med 11 stemmer.

Gitterlåger

Foran den gamle dørfløj til våbenhuset er anbragt to gitterlåger af smedejern, der tidligere har siddet i gravkapellets arkade ind mod kirken, og som bærer Vittinghofernes våben og navnetræk samt årstallet 1719.

Gravminder i kirken

I ligkapellet er ophængt en del kisteplader fra kryptbegravelsen, blandt andet over fru Ide Lindeskov, † 1674, Eiler E. Banner til Ellinggård, † 1700, Else Lisb. Rodsteen, † 1730, fru Ide Rodsteen, † 1725 (gift med Jørgen Bille), og fru Kirsten Birgitte Bille grevinde Holck (gift med ovennævnte Schack Vittinghof greve Holck).

Ligsten

Ligsten over oberstløjtnant Joh. Chr. de Trappaud, † 1783, over hans hustru Christine Sophie de Trappaud, † 1797, og over deres svoger Burchardt Georg greve Holck, † 1785.
Endvidere er i kirken begravet Stiftamtmand Jørgen Bille, † 1736.

Kirkegård

På kirkegården er begravet militærhistorikeren, oberstløjtnant Søren Anton Sørensen, † 1896, og forsøgsleder A. J. Hansen, † 1911.

Gravere

(1999) Steen Nielsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007