Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Allinge Kirke

Allinge-Sandvig Sogn - Allinge-Sandvig Pastorat - Bornholms Vestre Provsti - Københavns Stift - Allinge-Gudhjem Kommune - Bornholms Amt


Allinge Kirke

Adresse

Se aktuel adresse, kort mm.


Kirkebygningen

Kirken er fra 1200-1300, restaureret 1992.
Allinge kirke er kirke for Allinge-Sandvig Sogn. Sognet er i sin tid udskilt fra Olsker Sogn, hvortil det var anneks lige til 1941. Kirken, - der i 1569 kaldes ‘Alende Capell’-
Allerede i middelalderen synes skibet forlænget mod vest. Og senere - antagelig i renæssancetiden - tilbyggedes et vesttårn.
I 1892 skete den store ombygning under ledelse af Mathias Bidstrup. Hele den østlige del, som var den oprindelige kirke, blev fjernet. I stedet blev der bygget et tværskib, - og helt mod øst en korbygning.
Kirken fik efter denne ombygning omkring 600 siddepladser. I dag er let af kirkens siddepladser dog halveret.
Kirken, der nu er gulkalket, har overalt træloft. For langhusets vedkommende en flad tøndehvælving.
I Allinge bliver klokken aldrig 9, - hvis man da ellers skal tro tårnuret. Maleren, der i sin tid skulle male urskiven, har således ikke forstået, hvordan man skriver 9 med romertal (IX).


Kirkens restaurering i 1992

Kirkens udseende er et resultat af en omfattende restaurering af Allinge Kirke fra primo juli til genåbningen af kirken den 22. november 1992 ved biskop Erik Norman Svendsen, København.
Arkitekt Jørn Appel, Steenbergs Tegnestue i Rønne, har forestået opmåling og gennemførelsen af restaureringen.
Keramikeren Gerd Hjord-Pedersen, Rø, og kirkemaler Poul Andersen hjalp menighedsrådet med valg af farver og en stor del af kirkens udsmykning.
Alteret blev flyttet tilbage til gavlvæggen for at skabe bedre plads om døbefonten. Et nylagt granitgulv af Hammergranit markerer, sammen med førnævnte lysestage, dåbspartiet.
Orglet er flyttet fra den østlige sidevæg i kirkens nordlige korsarm til den nordlige gavlvæg.
Pulpituret i den sydlige korsarm er indrettet til mødelokale - bl.a for menighedsrådet.
Der er kommet ny trappe i våbenhuset.
Hele kirken og meget inventar blev nymalet.


Klokkerne

Oppe i tårnet hænger to klokker. Den ene har hverken inskription eller årstal, men er antagelig senmiddelalderlig og formodes at være kommet fra Salomons kapel.
Den anden og største klokke er støbt af Johan Heinrich Armowitz fra Lübek. På en akanstusbort står indskriften
Soli Deo gloria /Gud alene Æren. Og på siden er der det følgende rimet vers
Da fjerde Frederich bar begge rigers byrde
Da biskop Christen Worm var geistlighedens hyrde
Da landets kommedant (!) var oberst her Niel (!) West
Hsns Ancher landets provst Mahler e præst
Da blef jeg støbte paa nye somlenge hafte skrattet
Og Allinge Sanwig bye til min ioprisning (!) skattet
Til kiercke raaber jeg til jorde færd og fryd
Paa dommen dag wi faar ne (!) støre klocke lyd
Anno 1725
den 3. JuliusVåbenhuset

I tårnrummet opbevares nu gravstenen over Blasius van Wickeden, (lybsk høvedsmand på Hammershus 1543-47), og en gravsten over Arxat Alberg Boitin, en søn af den efterfølgende høvedsmand på Hammershus, Herman Boitin; sønnen døde halvandet år gammel den 14. Maj i 1556.


Vestvæggen

På kirkens vestvæg bag Busch-orglets trædebælg hænger topstykket til kirkens gamle altertavle samt himlen, der før 1892 hang over prædikestolen.
Altertavle fra omkring 1625 er i renæssancestil. På topstykket står i kursiv. Ordene fra Mark. 19,14 (lad de små børn komme til mig, det må i ikke hindre dem i, for guds rige er deres) og Matt. 28,19 (gå derfor hen og går alle folkeslagene til disciple, idet i døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn).


Vestpulpituret

I vestpulpituret er indsat en serie små malerier fra omkring 1750. På en egen morsom og primitiv måde giver det et indryk af, hvordan Allinge Kirke - og desuden Sct. Ols Kirke og velsagtens præste- eller degnebolig - har set ud i 1700-talllet.


Alterpartiet

Alterpartiet er ganske enkelt. Udover stager er den eneste alterprydelse et krusifiks.


Alterkrusifiks

Alterkrusifikset er fra attenhundredetallet.


Alterstager

Et par messingstager fra omkring 1650 og et par lysestager.


Kalk og disk

Kalk og disk er fra 1736 og udført af Asmus Fridrich Holling.


Oblatæske

Oblatæsken, der er skænket af menigheden, er udført af Andreas Brøndlund i 1763; i låget er graveret med kursiv "Lahs Hansen Mahler 1763" (sognepræst i Sct. Ols og Allinge Menighed 1760-1786).


Prædikestolen

Prædikestolen i senrenæssance fra ca. 1650 består af 5 fag, hvoraf de fire rummer statuer af evangelisterne. I det femte fag længst mod nord er Frederik den 3.s monogram (dansk-norsk konge fra 1648-1670). På hjørnerne mellem fagene står 6 piller, der forestiller dyderne med deres symbol.
Det fortælles, at prædikestolen ikke var bestemt for Allinge Kirke. Men skibet, der transporterede det, strandede på Nordlandet - hvorefter prædikestolen blev reddet i land og havnede i Allinge Kirke.


Døbefonten

Døbefonten af Moseløkkegranit er fra 1890. Dåbsfadet af messing er af nyere dato. Granitgulvet under dåbspartiet er lagt i 1992.


Dåbsfad

Dåbsfadet af messing er af nyere dato.


Siddepladser

Kirken har 350 siddepladser.


Lysekrone

I koret hænger en lysekrone fra ca. 1650. Det fortælles, at denne stamme fra Hammerhus. De fire andre lysestager i kirken svarer derfor til Hammerhuslysekronen i koret.


Lysestager

På gulvet under det gamle alterkrucifiks står der en seksarmet lysestage. Denne smukke lysestage var en gave fra Allinge-Gudhjem Kommune til Allinge kirke ved kirkens genåbning i 1992.


Gammelt krucifiks

Et sengotisk korbuekrucifiks fra omkring 1520 er ophængt på væggen umiddelbart øst for dåbspartiet.
Det gamle alterkrucifiks blev efter Nationalmuseets ønske renoveret i forbindelse med kirkens gennemgribende restaurering i 1992.


Kirkeskibet

Allinge-Sandvig Sømandsforening skænkede skibet Naos til kirken i 1905. Stenhugger Hermab Svensson i Rosengade byggede det.
I 1992 blev skibet renoveret af Villy Holm i Tejn.


Præstetavler

I våbenhuset - som før nævnt - en pestmindetavle samt 6 præsterækketavler, hvorpå navnene på pastoratets 36 præster siden reformationen i 1537, (som der står på den første tavle!) alle er opført. Den ældste af disse tavler er fra 1755.


Pengeblokken

Pengeblokken ved kirkedøren er fra 1700-tallet begyndelse. På jernlåget er smedet Frederik den 4.s monogram (dansk-norsk konge 1699-1730).


Orgler

Kirkens orgel er et Busch orgel fra 1894 med 6 stemmer, renoveret 1992 og Frobenius 1962 med 12 stemmer.
Det gamle orgel på pulpituret har 6 stemmer. Det er bygget i 1864 af A. H. Busch & Sønner. Orglet har en trædebælg og er således også funktionsdygtigt uden elektricitet. Det blev renoveret i 1992.
Det nye orgel i kirkens nordlige korsarm har 12 stemmer. Det er bygget i 1962 af orgelfirmaet Frobenius.


Mindetavler

På korsarmen sydvæg ses to mindetavler over danske kongers besøg på Bornholm.
Den ene giver en udførlig reportage om Christian den 5’s besøg på Bornholm i 1687. I et mere nutidigt sprog står der „Anno 1687 er den 7. maj hans kongelige majestæt Christian den 5. til glædelig erindring for dette lands indbyggere ankommet her til Bornholm i Sandvig med 6 fregatter.
Og efter hans kongelige majestæt havde beset Hammershus, rejste han straks til Rønne, hvor han hørte prædiken den 8. maj.
Samme dag rejste han til Svaneke og blev der til den 11. maj. Derfra begav han sig til Christiansø. Men siden pga. modvind og storm på hjemrejsen kom hans majestæt igen tilbage til Sandvig den 13. maj. Han indlogerede sig hos tøjmester Niels Jørgensens i Sandvig.
Den første pinsedag, som var den 15. maj, var hans kongelige majestæt i Allinge kirke og hørte hans ærværdighed provstens - hr. Poul Anchers - prædiken. Til højmessen, som var bestilt til, døbte provsten samtidig epræstens - hr. Jacob Jensen Sodes - Barn, som var blevet opkaldt efter kongens eget navn Christian. Hans kongelige majestæt tilbød at stå fadder (og) sendte for sig til dåben høj ædle og velborne oberst, overkommandant og Amtmand her over landet, hr. Diderich von Wettberg, herre til Østerup gård.
Da alle ting i Allinge Kirke var efterkommet, stak hans kongelige majestæt til Sandvig igen, (og han) begærede straks en aftensangsprædiken, som holdtes af epræst, hr. Jacob Jensen Sode i en stue hos Niels Jørgensen.
Da denne (begæring) var efterkommet, stak hans kongelige majestæt straks til søs og ankom lykkelig til København med sine mange medfølger herrer.
Denne tavle er opsat for efterkommere til erindring.“
Den anden tavle er ophængt til minde om Frederik den 5’s besøg i 1750.
En tavle i våbenhuset optæller for på Bornholm det uhyggelige store af ofre for pestepidemierne i 1618 og 1654.
I Allinge-Sandvig døde således 126 personer af pest i 1618, medens der i 1654 var tale om 102 pestofre.


Kirkegården

Se Allinge Kirkegård


Kirkepersonale

Se liste med kirkepersonale her.

Retur til toppen


-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 16.7.2012 --