D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Ingstrup Kirke

Ingstrup Sogn - Ingstrup-Vester Hjermitslev Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Løkken-Vrå og Pandrup Kommuner - Nordjyllands Amt

Ingstrup Kirke

Adresse

Ingstrup Kirke
Gammel Ingstrupvej 19
Ingstrup
9480 Løkken

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen. Med sit tunge, brede tårn ligger Ingstrup Kirke godt og solidt i landskabet, skræmet mod vestenvinden af et læbælte, hvis yderste forposter er ganske lave og forkrøblede af den evindelige kamp mod blæsten. Det er en god og anselig kirke, der ejer et ganske rigt inventar. I den katolske tid var den indviet til Jomfru Maria, Vor Frue.
Den vægtige bygning består af romansk apsis, kor og skib med sengotisk tårn mod vest og våbenhus ved skibets sydside. De romanske dele er opført af granitkvadre på en skråkantsokkel, og kor og apsis har granitgesimser, apsis yderligere en rundbuefrise under gesimsen. Den retkantede norddør er tilmuret med granitkvadre, formodentlig allerede i middelalderen, men syddøren er endnu den gamle. På nordsiden er de romanske rundbuevinduer genåbnet efter at have været tilmuret, men på sydsiden er der i stedet indsat store rundbuevinduer.

Billedkvadrer mm

I skibets mur er der indsat en granitkvader med et indhugget kors, og i tårnet sidder der en vinduesoverligger.

Tårnet

Omkring 1500 rejstes vest for skibet det brede, nu hvidkalkede tårn, der i vid udstrækning er bygget af granitkvadre, der muligvis hidrører fra den nedlagte kirke i Kettrup, i øvrigt af munkesten. Det har svære stræbepiller og på vestsiden et trappehus med en spindeltrappe til mellemstokværket. Adgangen til trappen er kun gennem tårnrummet. De glatte, kamløse gavle vender i nord-syd, og klokken er ophængt i nordre glamhul.

Klokke

Klokken, der tidligere hang i en klokkestabel på kirkegården, er støbt 1854 af P. P. Meilstrup i Randers.

Våbenhuset

Våbenhuset, der sandsynligvis stammer fra reformationstiden, er også for størstepartens vedkommende bygget af genanvendte granitkvadre, måske ligeledes fra Kettrup Kirke.

Kirken indvendig

I sengotisk tid, omkring 1500 blev der indbygget stjernehvælv i koret og skibet, og korbuen blev ombygget, således at den blev spidsbuet. Apsis, der har bevaret sit halvkuppelhvælv, blev ved en spærremur med dør afskilret fra koret som sakristi.

Altertavlen

Den trefløjede, lutheranske altertavle i ungrenæssance fra 1585 har en indskrift, der nævner sognepræsten Jørgen Jensen, hans hustru Karen Lauridsdatter og kirkeværgerne Jens Nielsen og Mads Jensen. I midterfeltet sidder der et maleri fra 1907, Korsfæstelsen, udført af Chr. Bang og foræret til kirken af bankdirektør J. Mortensen, Chicago. Det tidligere alterbillede med samme motiv var malet af skoleholderen Niels Kaas i 1741 og bekostet af kirkens daværende ejer, oberstløjtnant Hans Rudolph Grabow og fru Elisabeth Rantzau. På fodstykket er der fremstillinger af evangelisterne, og hele tavlen blev omhyggeligt istandsat i 1937.

Alterbord og alterdug

Det murede alterbord har helgengrav, hvis indhold - en blyæske med et lille stykke træ og en benflis - blev undersøgt af Nationalmuseet i 1906, hvorefter det blev lagt tilbage på sin plads.

Alterstager

De to balusterformede messingstager er ifølge indskrifter skænket 1666 af Jacob Ottesøn og Ingeborg Lauridsdatter.

Prædikestol og himmel

Prædikestolen og dens himmel er ligeledes udført af Chr. Bang; den bærer årstallet 1585 og de samme navne som altertavlen. Den blev stafferet 1742.

Døbefont

Den romanske granitfont har glat kumme, der hviler på en fod, formet som et terningkapitæl.

Dåbsfad

Dåbsfadet af tin har årstallet 1684.

Stolestader

Stoleværket af fyrretræ er i enkel renæssance. årstallet 1638 er indskåret i en af fyldningerne. Stolestaderne blev stafferet 1742.

Siddepladser

Kirken har 200 siddepladser.

Krusifikser

Et stort sengotisk krusifiks er ophængt på korets nordvæg, og en Maria-figur og en helgen fra samme tid er nu i Vendsyssels historiske Museum ligesom en smuk dobbeltdør i renæssance, som tidligere sad i en trævæg mellem tårnrummet og skibet.

Malerier

I tårnbuen hænger der et maleri fra 1700-tallet, Kristus, tolderen og farisæren i templet, ganske som det, der er i Vester Hjermeslev (Hjermitslev) Kirke.

Orgel

Kirkens orgel er et Husted orgel fra 1980 med 14 stemmer, 2 manualer og pedal. Dette orgels forgænger var fra 1905.

Mindetavler

I skibets nordmor sidder der en mindetavle over præsten Peder Poulsen, † 1718, og hustru.

Ligsten

En romansk gravsten af granit med indhugget kors er anbragt i tårnrummet, hvor der også er en ligsten over provst Jørgen Jensen Weile, † 1598, tidligere i korgulvet.
En tilsvarende sten over sidstnævntes moder, Maren Clausdatter, † 1587, er indflyttet fra kirkegården.

Kirkebetjente

(1999) Arne Hejlesen (-)

Kirkesangere

(1999) Egon Haslund Thomsen (-)

Organister

(1999) Gunnar Kappelskov (-)

Organister

(1999) Kirsten Lodberg Jacobsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007