D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Saltum Kirke

Saltum Sogn - Saltum-Alstrup Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Pandrup Kommune - Nordjyllands Amt

Saltum Kirke

Adresse

Saltum Kirke
Tinghøjgade 83
9493 Saltum

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført 1150. Den anselige, højtliggende kirke, der er indviet til Johannes Døberen og Skt Nikolaus, består af et romansk skib med samtidig eller kun lidt senere tårnunderdel mod vest, sengotisk langhusmur, tårn i vest og våbenhus mod syd. Det romanske skib er opført af granitkvadre på en skråkantsokkel, men murene er i vid udstrækning omsat og mangler oprindelige enkeltheder ud over de retkantede døre, hvoraf den mod nord er tilmuret, syddøren i brug.
I sengotisk tid blev det oprindelige kor, der må have haft apsis, nedbrudt og erstattet af et langhuskor med anvendelse af det gamle kvmat, hvoriblandt der er mange buede apsiskvadre. Skibets mure forhøjedes, og der indbyggedes hvælvinger, den østlige halv, så at rummet virker, som om det er tresidet afsluttet.
Skibet har blytag, tårnet og våbenhuset tegltag.

Restaureringer

Bygningen er istandsat 1959-60 ved bygningsinspektør L. Teschl.

Tårnet

Tårnunderdelen, der røber sig ved store nicher i væggene mod syd og nord og ved rester af arkader mod skibet og i vestvæggen, har formentlig båret et tårn af samme type som det bevarede ved He Kirke i Vestjylland.
I sengotisk tid blev mod vest opført foran den gamle tårnunderdel et højt, kraftigt tårn, der er adskilt fra skibet, benyttes som ligkapel. Adgangen til mellemetagen er ad en spindeltrappe i trappehus ved vestsiden, og de kamløse gavle vender i vest-Øst, vestgavlen med enkle spidsbuede højblændinger.

Klokkerne

Klokken er omstøbt 1936; den gamle fra 1663 var støbt af Baltzer Melchior.

Kalkmalerier

Korets hvælvinger og nordvæg er dækket af interessante kalkmalerier fra opførelsestiden, istandsat 1911 af Eigil Rothe og renset 1960 af Olaf Hellvik. På nordvæggen ses Kristi stamtræ, ”Jesse rod” og i hvælvene, der aldrig har været overvidtet, rigt forgrenet rankeværk med blomster, hvorimellem der er talrige små, fornøjelige figurer og scener, såkaldte ”drolerier” med fabeldyr, fugle og mennesker, ofte af satirisk art og ikke alle lige høviske.

Altertavlen

På alterbord blev der ved istandsættelsen genopsat en anselig sengotisk snitværksaltertavle i nyt skab med fremstillinger af Gudfader, Maria med barnet, Anna selvtredje, apostle samt i fodstykket nødhjælperhelgener.

Alterbord og alterdug

Alterbordet er muret.

Kalk og disk

Kalken er fra 1887, da den gamle brændte med præstegården.

Prædikestol

Prædikestolen er et godt snitværk i tidlig renæssance fra slutningen af 1500-tallet med relieffer fra lidelseshistorien, våben for Otto Banner og Ingeborg Skeel, Sognepræst Niels Nielsen og hustrus navne samt bomærke for herredsfoged Peder Segelsen.

Døbefont

Enkel romansk granitfont på ny fod under en rigt udskåret fontehimmel i renæssance fra omkring 1600, vistnok et Ålborg-arbejde.

Dåbsfad

Sydtysk fad omkring 1575 med fremstilling af Bebudelsen.

Stolestader

Stoleværket har i nordsiden døre fra omkring 1600 af samme hånd som fontehimmelen.

Siddepladser

Kirken har 250 siddepladser.

Krusifikser

På alteret var tidligere anbragt en meget stor og smuk sengotisk krusifiksgruppe, istandsat 1912, nu ophængt på nordvæggen.

Figurer

Fra et tidligere sidealter er bevaret en ligeledes sengotisk bispefigur, formentlig Skt Nicolaus.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1959, der blev ombygget 1973, har 7 stemmer.

Ligsten

I korvæggen er indsat en romansk gravsten fra omkring 1200 med latinsk indskrift over præsten Thurgeif. Desuden gravsten over 1) sognepræst Just Valentinsen Fulda, † 1689; 2) sognepræst Jacob Lauridsen Holm, † 1717, og hustru; 3) dennes tre børn.

Kirketjenere

(1999) Gunnar Hjørringgaard (-)

Organister

(1999) Marianne Simonsen (-)

Gravminder på kirkegården

Ved våbenhuset ligger der brudstykker af en sten, lagt over sognepræst Thøger Poulsen, † 1636.

Gravere

(1999) Gunnar Hjørringgaard (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007