D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Nikolaj Kirke / Jetsmark Kirke

Jetsmark Sogn - Jetsmark Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Pandrup Kommune - Nordjyllands Amt

Nikolaj Kirke / Jetsmark Kirke

Adresse

Nikolaj Kirke
Jetsmark Kirkevej 94
9490 Pandrup

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i 12. århundrede. Stor romansk kirke med tårn, apsis og meget sjældne kalkmalerier fra 1474, restaureret 1963 og 1997-2000. Den anselige og smukke kirke, der syner vidt om i det flade landskab, er især kendt for sine fremragende kalkmalerier. Den er vistnok indviet til Skt Nicolaus, og den består af romansk apsis, kor og skib med sengotiske tilbygninger tårn mod vest og våbenhus uden for norddøren. Den romanske bygning er opført af veltilhugne granitkvadre, apsis på enn dobbeltsokkel med attisk profil over skråkant, kor og skib på enkelt skråkantsokkel. Norddøren, der er retkantet afsluttet, er endnu i brug, medens syddøren er tilmuret. I apsis sidder der et oprindeligt rundbuevindue, i hvis overligger er indhugget to af evangelistsymbolerne, Matthæus’ ørn og Lukas’ okse. I skibets nordside er der endnu et lille rundbuet vindue, mens alle vinduerne mod syd er opslugt af store, forholdsvis nye.

Tårnet

I sengotisk tid opførtes det kraftige tårn vest for skibet af genanvendte granitkvadre og munkesten. Dets underrum har krydshvælv og åbner sig mod skibet ved en spids tårnbue. Opgangen til mellemstokværket er ad en spindeltrappe i et trappehus på vestsiden, og dets kamløse gavle, der vender i øst-vest, har enkle blændingsprydelser - tre rundbuede højblændinger.

Klokkerne

Klokken er omstøbt 1802 af P. Meilstrup i Randers på bekostning af Cathrine Elisabeth Scheel, født Cicignon. Ifølge en præsteindberetning fra 1638 skal en klokke have haft en runeindskrift, der viede den til Skt Nicolaus.

Våbenhuset

Våbenhuset, der også er fra sengotisk tid og viser samme materialeblanding som tårnet, har mod sædvane to krydshvælv.

Hvælvinger

I sengotisk tid, antagelig omkring 1470 (sammenlign kalkmalerierne) er der i kor og skib indsat hvælvinger - i koret et stjernehvælv, i skibet tre krydshvælv. Apsis fik ved samme lejlighed et treribbet hvælv og skiltes ved en spærremur fra koret som sakristi.

Kalkmalerier

Kirken er usædvanlig rig på kalkmalerier, og dens udsmykning er såvel i kunstnerisk som kulturhistorisk henseende yderst interessant. Malerierne findes både på korets vægge og i skibets hvælvinger, og de fleste af dem kan dateres til 1474. over et monstranskab med jerngitter, som er indbygget i spærremuren mellem kor og apsis, er der fire stor helgenskikkelser Skt Thomas af Canterbury, Skt Nicolaus af Myra (?), Skt Laurentius og Skt Andreas. Uden om dem ses Kristus som verdensdommer flankeret af jomfru Maria og Johannes Døberen samt Skt Peter og Skt Mikael som sjælevejer. Forneden modtager Helvedes gab de fordømte, deriblandt både pave, bisp og munk samt en kejser. I korets hvælv er der malet evangelistsymboler, Moses, flere kirkefædre samt skriftsteder. På korets nordvæg er der svage rester af ældre malerier, vist fra 1300-tallet. I skibets to østligste hvælv er der nytestamentlige scener og i det tredje fag pinseunderet og forskellige helgener, alt sammen med meget livfulde detaljer.

Alterprydelse

Som alterprydelse tjener det ovenfor omtalte kalkmaleri på skillevæggen mod apsis.
En lutheransk fløjaltertavle fra slutningen af 1500-tallet med nyere maleri er ophængt over korbuen.

Alterbord og alterdug

Det murede alterbord dækkes af et træpanel.

Prædikestol

Prædikestol i ungrenæssance fra slutningen af 1500-tallet med scener af lidelseshistorien i felterne.

Døbefont

Døbefonten af sandsten er af ny dato.

Dåbsfad

Dåbsfadet sydtysk fra omkring 1575.

Stolestader

Stoleværket er nyt.

Siddepladser

Kirken har ? siddepladser.

Malerier

I kirken er ophængt et maleri fra midten af 1700-tallet, Korsfæstelsen.

Præstetavler

I kirken er ophængt en præsterækketavle.

Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1963 med 6 stemmer, der blev udvidet i år 2000 til 14 stemmer og 2 manualer.

Kisteplader

I korbuen er der opsat en kisteplade over præsten Hans Lucassøn Paludan, † 1676; pladen er 1844 optaget fra en muret begravelse under koret.

Runesten

I våbenhuset er der anbragt en runesten med indskriften (i oversættelse) ”Hove satte stenen efter sine brødre Thorlak og Ride”. Den er fundet ved grundudgravning i Pandrup.

Kirketjenere

(1999) Heine Nøhr (-)

Organister

(1999) Kai Korntved (-)

Gravminder på kirkegården

Ved skibets nordmur står der en gravsten over præsten Anders Jensen Bredkjer (”Latipalus”), † 1624.

Gravere

(1999) Heine Nøhr (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007