D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Flade Kirke

Flade Sogn - Flade-Gærum Pastorat - Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Frederikshavn Kommune - Nordjyllands Amt

Flade Kirke

Adresse

Flade Kirke
Flade Kirkevej 1
Flade
9900 Frederikshavn

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i 1050. Kirken, der ligger højt og enligt på et bakkedrag, er en tårnløs, hvidkalket teglstensbygning, bestående af kor, skib, våbenhus mod nord og et kapel mod syd. De ældste dele, koret og skibets østparti, stammer fra senromansk tid, antagelig fra begyndelsen af 1200-tallet. Murenes opdeling i den for Vendsyssels romanske teglstensarkitektur karakteristiske form med lisener og buefriser ses nu kun på korets nord- og sydside og skibets nordside, hvor der også er spor af små, rundbuede vinduer, mens korets østmur og skibets sydmur er ombyttet. Adgangen er fra våbenhuset gennem den endnu bevarede enkle, retkantede norddør, mens den rundbuede syddør nu er tilmuret. I den senere middelalder er skibet forlænget mod vest ca. 7,5 meter, og våbenhuset tilføjedes, idet dog dets vestmur er ombygget i 1600-tallet. Det store kapel, nu omdannet til ligkapel, er opført omkring 1675 af små sten i krydsskifte på profileret sokkel; det åbnede sig mod skibet med en rundbuet, nu tilmuret, arkade. Også kirkens kamtakkede galvafdækninger er alle af senere oprindelse.

Restaureringer

Kirken er restaureret 1957 ved arkitekt Finn Gaardboe, da det gamle inventar blev istandsat og renset for farve; den sydlige tilbygning blev adskilt fra skibet og omdannet til ligkapel, og på spærremuren er der malet et figurbillede af Robert Risager.

Klokkerne

Klokken er fra 161? Er støbt af Michgel Westfal for Mogens Juel til Knivholt.

Kirken indvendig

Det indre har fladt bjælkeloft, i koret umalet bræddeloft. Triumfvæggen med den romanske korbue har foroven en smal frise af savsnit.

Altertavlen

Altertavlen er i enkel barokstil, vistnok fra 1700-tallets slutning, med nyere maleri, Kristus på korset.

Alterstager

De store malmstager er ifølge indskrift skænket 1591 af Willum Frandsen.

Kalk og disk

En kalk er omkring 1700 skænket af Otto Arenfeldt og hustru Agathe Kirstine Beck (indgraverede våben og navnecifre).
Oblatæsken er fra 1705 med Jens Olufsen Wang og hustrus navnecifre.

Prædikestol

Prædikestolen, der ved sidste restaurering er flyttet til sin oprindelige plads i skibets sydøsthjørne, er et renæssancesnitværk, ifølge skåret indskrift skænket 1588 af Mogens Juel til Knivholt; i de seks felter, der indrammes af balustersøjler, ses udskåret fremstillinger af Jesu liv.

Døbefont

Den romanske granitfont har tovstave ved mundingen, og på kummen en rundstav (Mackeprang. D. 150).

Stolestader

De øverste stolestader er fra 1592 med Otto Skeel til Bangsbo og Birgitte Lindenows fædrene og mødrene våben; ud for indgangen er lignende gamle stader, mens kirkens øvrige stoleværk er helt nyt.

Siddepladser

Kirken har 150 siddepladser.

Krusifikser

På skibets nordvæg hænger der et sengotisk korbuekrusifiks med udskårne marterredskaber på korstræet.

Skibe

To kirkeskibe, orlogsfregatter fra 1767og 1838.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1975 med ? stemmer.

Gravminder i kirken

I kirken to mindetavler vedrørende et af Christen Jensen Møenbo og hustru 1756 oprettet legat.

Ligsten

I korvæggen en stor ligsten over Mogens Juel og hans to hustruer, med legemsstore figurer.
Udvendig på korets sydmur en ligsten over præsten Hans Borchorst, † 1678, og hustru.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007