D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Sindal Gamle Kirke

Sindal Sogn - Sindal Pastorat - Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Sindal Kommune - Nordjyllands Amt

Sindal Gamle Kirke

Adresse

Sindal Gamle Kirke
Astrupvej 135
9870 Sindal

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i 1200-tallet. Ensomt og næsten i kanten af Slotved Skov ligger Sindal gamle Kirke på sin meget rummelige kirkegård. Den består af senromansk kor og skib med sengotisk vestforlængelse og våbenhus ved skibets nordside. Medens koret, der sikkert er bygningens ældste del, helt er opført af granitkvadre på en skråkantsokkel, er skibets oprindelig del overvejende af teglsten, dog på en granitsokkel med samme profil som korets. Koret har i øvrigt ikke bevaret gamle enkeltheder ud over en vinduesoverligger, der nu er indsat over en lavtsiddende glug, som fører ned til gravkælderen under koret, samt den overpudsede korbue. Skibet har i nordsiden et sagskifte under gesimsen, og indvendig skimtes dets fire rundbuede vinduer, medens begge døre er forsvundet. I sengotisk tid blev skibet forlænget et stykke mod vest med tegl og rå kampesten, og forlængelsen fik en glat kamtakgavl, der står hvidtet.
Skibet er mod syd og vest i stor udstrækning skalmuret med små mursten, og ved korets østmur er der opført et par svære støttepiller.

Restaureringer

Kirken gennemgik 1964-65 en omfattende restaurering ved bygningsinspektør L. Teschl.

Klokkerne

Der er to klokker, den ene fra 1566 af støberen Peder Lauridsen, den anden fra 1696 med navnene Claus Unger og Barbara Galt. Den stammer sandsynligvis fra Skallerup Kirke.

Våbenhuset

Våbenhuset er fra sengotisk tid og det fremviser ikke væsentlige enkeltheder.

Kirken indvendig

Indvendig har både kor og skib fornyede bjælkelofter.

Altertavlen

Altertavlen er et ret enkelt renæssancearbejde med en kop efter Velazquez’ maleri Korsfæstelsen, udført af Michael Ancher.

Alterstager

De senbarokke balusterstager har hver haft tre, nu afbrudte fødder.

Kalk og disk

Kalken er skænket af ”Las Fues i Togholt 1577”.

Relikviegemme

Fra kirkens ældste alterbord stammer sikkert en kvader med relikviegemme, som ligger ved våbenhuset.

Prædikestol

Prædikestolen er fra omkring 1600 og bærer Anne Krabbes og hendes to mænds, Aksel Vifferts og Jerck Kaas’ våben,

Døbefont

Den romanske granitfont har glat, halvkugleformet kumme på keglestub-fod.

Dåbsfad

Fadet er et af de ret almindelige sydtyske fade fra omkring 1575 med fremstilling af Bebudelsen.

Stolestader

På herskabsstolene genkendes Anne Krabbes og hendes to mænds, Aksel Vifferts og Jerck Kaas’ våben, der er fra samme tid som prædikestolen. På andet stoleværk, der er dateret 1636, ses Enevold Kruses og Sophie Sandbergs våben.
Under restaureringen 1964-65 indsattes nye, lette stolestader i afstemte farver og et nyt orgel. Herskabsstolene blev flyttet op i skibets vestende.

Siddepladser

Kirken har 130 siddepladser.

Krusifikser

Over fonten hænger der et lille messingkrusifiks, som sikkert oprindelig har haft sin plads på en ligkiste.

Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1963 med 5 stemmer.

Begravelser i kirken

Under koret er der en muret begravelse for Baggesvogns ejere, og herfra stammer en kisteplade over Wulf Abraham Unger og adskillige slægtninge.

Ligsten

I skibet er der gravsten for Jens Pedersen, Åsen, † 1643, og Maren Nielsdatter, † 1657.
En gravsten (er ikke i kirken) over Jens Nielsen Scyt, Åsen, † 1701 nævnes omkring 1735.

Kirketjenere

(1999) Anette Andersen (-)

Kirkesangere

(1999) Sigrid Krogh (-)

Organister

(1999) Marianne Jakobsen (-)

Gravere

(1999) Anette Andersen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007