D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Lendum Kirke

Lendum Sogn - Lendum-Hørmested Pastorat - Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Sindal Kommune - Nordjyllands Amt

Lendum Kirke

Adresse

Lendum Kirke
Søndergade 12
Lendum
9870 Sindal

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen. Den forholdsvis beskedne, kullede kirke, der ligger på en bakke i byen, bærer præg af at have tilhørt en herregård, den nærliggende Lengsholm. I sin nuværende skikkelse er den i altertavle væsentligt en renæssancebygning, vistnok fra omkring 1635-40 (den omtales i 1631 som ganske forfalden, og tilstedeværelsen af enkelte granitkvadre tyder på, at der har ligget en anden kirkebygning på stedet). Den består af kor og skib, opført af store, røde munkesten, og foran vestgavlen er der et våbenhus. I tidens løb har bygningen gennemgået så mange større og mindre reparationer og ombygninger, at kun lidt er at se af oprindelige enkeltheder. Der er dog en tilmuret indgangsdør vestligt i nordvæggen, synlig som niche.

Våbenhuset

Våbenhuset ved skibets vestende har tidligere haft en nyere indgangsdør i nordsiden, men ved en hovedistandsættelse i 1938 ved arkitekt Jens Jakobsen blev den gamle indgang fra vest genåbnet. Våbenhuset stod oprindelig i forbindelse med skibet ved en bred arkade, der nu er tilmuret med en smal døråbning i skillemuren.

Kapeller

En gravkælder under koret, indrettet for Lengsholms ejere, blev i 1951 (med Leopold Teschl som arkitekt) omdannet til ligkapel med adgang udefra.

Kirken indvendig

Indvendig er korets gamle bjælkeloft fremdraget 1938, medens skibet har bjælkeloft fra 1895.

Altertavlen

Altertavlen er et forholdsvis enkelt snitværk med ét par søjler, sidevinger og topstykke. Den har malet årstal 1728 og våben for Jørgen Bille og Ide Rodsteen. Korsfæstelsesmaleriet i storfeltet er det oprindelige.

Alterbord og alterdug

Fra den formentlig romanske dødkirke, der var den nuværendes forgænger, stammer antagelig en alterbordsplade af granit med helgengrav, nu i våbenhusets gulv.

Alterstager

De anselige barokstager er skænket 1682 af Ove Budde og Kathrine Rodsteen.

Kalk og disk

Alterkalken er sengotisk, givet 1472 af Jens Vognsen.

Alterskranke

På en smedejerns-alterskranke tværs over koret ses Jørgen Bille og Ide Rodsteens initialer og årstallet 1728.

Prædikestol

Prædikestolen fra 1640 har våben og navnetræk for Knud Rodsteen og Else Vind. Foruden våbnene er der felter relieffer fra Kristi liv, indrammet af balustersøjler.

Døbefont

Døbefonten er af granit fra romansk tid.

Stolestader

En herskabsstol med bibelske malerier og samme våben og initialer som på altertavlen er opsat ved skibets vestvæg.

Siddepladser

Kirken har 200 siddepladser.

Lysekroner

I våbenhuset hænger der en lysekrone med årstallet 1792 og initialerne PTB - Peder Thodberg, Lengsholm.

Krusifikser

På korets nordvæg hænger der et lille sengotisk korbuekrusifiks.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1979 med 10 stemmer.

Ligsten

Der er i kirken en gravsten over forpagter på Lengsholm Laurids Krog, † 1768. Under koret har der som nævnt været begravelse for Lengsholm.

Klokkestabel og klokke

Klokken fra 1581, støbt af den i Vendsyssel meget virksomme støber Rasmus Lauridsen, hænger i en ny klokkestabel på kirkegården; en ny, større klokke er skænket 1964 af Lendum Sogns Spare- og Lånekasse.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007