D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Brovst Kirke

Brovst Sogn - Brovst Pastorat - Hanherred Provsti - Aalborg Stift - Brovst Kommune - Nordjyllands Amt

Brovst Kirke

Adresse

Brovst Kirke
Kirkegade 75 A
9460 Brovst

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen. Kirken består af romansk skib og kor med halvrund apsis, et ombygget tårn mod vest, våbenhus mod nord samt en nyere tilbygning (tidligere ligkapel, nu dåbsventeværelse) ved tårnets sydside. Den romanske kirke er opført af blandet materiale kvadre, rå kamp og teglsten; murværket virker ret uordentligt, hvilket måske skylde reparationer, om ikke ligefrem en ombygning. Apsiden, der er af teglsten, har under gesimsen tre savsnitskifter. Oprindelige vinduer, af meget uregelmæssig form, ses som indvendige blændinger i skibet, n i hver side. Syddøren er tilmuret, norddøren udvidet i 1951.
Ifølge Pontoppidans Atlas har Frands Rantzau istandsat kirken 1729, ligesom han lod gøre altertavle, prædikestol og pulpitur.

Billedkvadrer mm

En kvader med hjørnekapitæl, der er indmuret i skibets nordøsthjørne, tyder på, at kirken har haft søjleportaler.

Tårnet

Det smalle vesttårn, der ligger skævt for skibet, stammer i sin nuværende form antagelig fra 1779, et årstal, der sammen med initialerne S H R G (salig Hans Rud. Grabow) læses på tårnets sydside.
Tårnets bygningshistorie er ikke ganske klarlagt, men det synes dog tidligere at have været af samme bredde som skibet og haft overhvælvet underum (spor af hvælvingen ses i det bevarede nordvesthjørne). Den tilhørende tårnbue er nedbrudt, og i stedet er der muret to ulige store arkader, begge blændede, hvoraf den nordlige forbinder skibet med nuværende tårnrum.

Klokkerne

Klokken er omstøbt 1929 af en senmiddelalderlig, skriftløs klokke (Uldall, 132).

Våbenhuset

Våbenhuset, med to store fladbuede spareblændinger i hver side, er muligvis middelalderlig, men stærkt ombygget.

Kirken indvendig

Størsteparten af kirken er hvidtet, tagværkerne er nye og teglhængte.

Hvælvinger

Apsis har halvkuppelhvælv, kor og skib fladt bjælkeloft.

Triumfmur

Triumfmuren har været nedbrudt, uvist hvornår, men er rekonstrueret 1951.

Triumfbue

Ved en hovedistandsættelse 1951 (arkitekt E. Packness) fjernedes en pudset bræddeforskalning, som dækkede alle vægge i kor, skib og apsis, og hvoraf man havde konstrueret en bred og trykket triumfbue.

Pulpiturer

På vestpulpituret er omkring 1750 malet 18 pietistiske billeder i ovale rokokokartoucher.

Altertavlen

Altertavlen, med båndværksakantus i fransk-nederlandsk stil, er rimeligvis fra 1729 ligesom prædikestolen. På topstykket Frands Rantzaus og Margr. Rodsteens våben og i midtfeltet et maleri fra 1898, Kristus i Emaus, af A. Dorph; med undtagelse af ovennævnte våben og en indskrift forneden er stafferingen ny (J. Th. Madsen 1951).

Alterbord

Nyt, muret alterbord.

Alterstager

Alterstager fra 1700-tallet.

Prædikestol

Prædikestolen svarer ganske til altertavlen; den oprindelige staffering er fremdraget 1951 (J. Th. Madsen) og på opgangen læses P. Rousel fecit 1729.

Døbefont

Romansk granitdøbefont.

Stolestader

Stolestader fra 1951.

Siddepladser

Kirken har 250 siddepladser.

Lysekroner

Nye lysekroner i barokstil.

Skibe

I kirken er ophængt en skibsmodel.

Klingpung

En klingpung opbevares i tårnrummet, og en nyere series pastorum hænger i dåbsventeværelset.

Orgel

Kirkens orgel er et Fabricius / Husted orgel fra 1975 med 10 stemmer.

Kirketjenere

(1999) Ivan Als (-)

Kirkesangere

(1999) Ketty Mygind (-)

Organister

(1999) Grethe Mondrup (-)

Ligsten

Gravsten 1) Sognepræst Søren Jørgensen Bagge, † 1707, 2) af granit, fra omkring 1700, skriften ulæselig. Begge på kirkegården neden for tårnet. - En ca. 2,5 meter høj sten på kirkegården, nu med navne på faldne i krigene 1848-50 og 1864, er antagelig en bautasten fra oldtiden.

Gravere

(1999) Ivan Als (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007