D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Haverslev Kirke

Haverslev Sogn - Haverslev-Skræm-Bejstrup Pastorat - Hanherred Provsti - Aalborg Stift - Fjerritslev Kommune - Nordjyllands Amt

Haverslev Kirke

Adresse

Haverslev Kirke
Kirkevænget 11
Kirkedal
9690 Fjerritslev

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er senest hovedrestaureret 1979. Kirken, hvorfra der er smuk udsigt over Limfjorden, var tidligere indviet til Vor Frue. Den består af romansk skib og kor med halvrund apsis samt sengotisk vesttårn og våbenhus i nord. Den romanske kirke er opført af granitkvadre på skråkantsokkel. Sydmuren og en del af apsis er helt ommuret, og oprindelige detaljer ses ikke her. Den vandret afdækkede norddør er i brug ligesom et rundbuet vindue i apsis. Siden sidste restaurering står to romanske vinduer som blændinger i nordmuren, ét i koret og ét i skibet, spor af et tredje ses over det østlige af skibets moderne rundbuede vinduer. Apsis, der har oprindelig halvkuppelhvælv, er i senmiddelalderen adskilt fra koret ved en mur, og ved samme tid er der i koret indbygget ét, i skibet tre fag krydshvælvinger.

Restaureringer

En restaurering 1949-51 (arkitekt J. Foged) har overvejende berørt det indre.

Tårnet

Tårnet er opført af udflyttede kvadre og munkesten. En spidsbuet vestdør står som blænding mellem to støttepiller, hvoraf den nordlige og største rummer trappen. Nordsiden har i mellemstokværket tre spidsbuede blændinger over et vindue og i klokkestokværket to spidsbuede glamhuller (det vestre tilmuret). Til de andre sider er tårnets øvre parti ombygget 1757. Det hvælvede tårnrum har spidsbuet åbning mod skibet.
Tårnets tagværk er antagelig fra 1757, de øvrige tagværker vist fra 1902, da kirkens tegltage udskiftedes med skifer.

Klokkerne

Klokken fra omkring 1800 er bekostet af Carl Bruun og Cecilie Bruun, født Kiellerup.

Våbenhuset

Våbenhuset, af munkesten, har fladt loft. Kvadermurværket står blankt, mens tegnstensmurene er hvidtede.

Altertavlen

Altertavlen er et billedskærerarbejde fra midten af 1600-tallet, svarende til altertavlen i øster Svenstrup; dens oprindelige staffering er fremdraget 1620 med malerier af Kristus mellem Troen og Kærligheden.

Alterstager

De store malmstager er 1603 købt til kirken af præsten Peder Tamesen.

Prædikestol

Prædikestol fra 1582 med præsten Thomas Pedersens navn. Istandsat 1951.

Prædikestolshimmel

Lydhimmelen er lidt yngre end stolen.

Døbefont

Romansk granitfont.

Dåbsfad

Dåbsfad fra 1689.

Stolestader

Stolestaderne er fornyet ved sidste restaurering.

Siddepladser

Kirken har 200 siddepladser.

Lysekroner

Nyere lysekroner.

Krusifikser

Sengotisk korbuekrusifiks på skibets nordvæg (istandsat 1951, korset nyt).

Malerier

Et maleri, Den store Nadver, efter Marstrand (kopi ved Bruno Møller 1925), hænger over norddøren; ved døbefonten en kopi. Skattens Mønt, efter Tizian.

Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1971 med 6 stemmer.

Relieffer

Et nyere stukrelief, en engel med skriftbånd, er opsat over tårnbuen.

Ligsten

I skibet gravsten over Sognepræsten Laur. Halverschou, † 1793, og hustru.

Kirkegårdsmur og -låger

En kirkelade stødte tidligere op til den nordlige del af østre kirkegårdsdige.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007