D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skt Hans Kirke

Skt Hans Sogn - Skt Hans-Skt Olai Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hjørring Kommune - Nordjyllands Amt

Skt Hans Kirke

Adresse

Skt Hans Kirke
Kirkegårdsvej 20 A
9800 Hjørring

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført ca. 1230. Det er et ejendommeligt træk for Hjørring, at byen har tre kirker, der alle ligger ganske nær ved hinanden. Skt. Catharina er en regulær købstadskirke, de to andre kirker i hele deres udseende som landsbykirker, og de er da også kirker for beboerne i byens landdistrikter. Man får et ret pålideligt indtryk af, hvordan Skt. Catharina oprindelig var bygget, når man ser Skt Hans kirke, der i det ydre ikke er ændret væsentligt, siden den blev opført i første halvdel af 1200-tallet. Skt Hans kirke er det bedste eksempel i den gruppe af senromanske, smukt byggede teglstenskirker, der strækker sig i et bælte fra vest til øst tværs gennem Vendsyssel og vistnok i arkitektonisk henseende er inspireret af tufstenskirkerne i Ribeegnen (Aarb. 1914. 139). Den er yderligere bemærkelsesværdig ved at have et af landets smukkeste højgotiske kalkmalerier, det elegant udførte billede af Skt. Christoforus, der på sin skulder bærer Jesusbarnet.
Den hvidkalkede kirke ligger i den gamle bydels nordlige udkant; den består af et senromansk kor og skib med lille, nymodens våbenhus i syd. Koret, der overvejende er opført af granitkvadre, har sikkert fra første færd haft apsis, og det er formodentlig noget ældre end det rummelige skib, der så godt som udelukkende er bygget af røde munkesten med rige dekorative enkeltheder i form af gruppens vanlige lisener og rundbuefriser, som her er gennemført med stor regelmæssighed. Mens syddøren er omdannet, står den tilmurede norddør smukt bevaret i en bred lisen, fladbuet med rundbuet, tomt tympanonfelt. Endnu i senromansk tid er apsiden fjernet, og koret fik mod øst to høje, smalle vinduer, der endnu ses i tilmuret tilstand. Skibet har bevaret sit bjælkeloft, mens der i koret i sengotisk tid er indsat to krydshvælv. En lille faldbuet dør nordøst i skibet genåbnedes i 1959. Det meste af vestgavlen er ommuret med små sten 1780.

Våbenhuset

Det lille, tøndehvælvede våbenhus er fra midten af 1800-tallet. Over dets yderdør er indsat en vistnok romansk kvader med uklart slyngornament.

Kalkmalerier

Skt Hans Kirke - kalkmaleri På skibets nordvæg fremdroges 1875 et meget smukt højgotisk kalkmaleri fra omkring 1350, Sankt Christoforus bærende Jesusbarnet, restaureret af J. Kornerup og genrestaureret 1914 af E. Rothe. Andre kalkmalerier fra samme tid overhvidtedes atter. På korhvælvene fremkom 1958 sengotiske ornamenter, der dog ikke kunne bevares.

Altertavlen

Skt Hans Kirke - alterparti Skt Hans Kirke - altertavle Anselig altertavle i renæssance fra 1612 af Niels Ibsen, smukt restaureret 1959 (J. Th. Madsen).

Prædikestol

Skt Hans Kirke - prædikestol Prædikestol fra 1602 af karnaptype udført af Niels Ibsen.

Døbefont

Skt Hans Kirke - døbefont Fonten har romansk granitkumme af Roskilde-type; kummen er foræret kirken af Nationalmuseetsom erstatning for en gotlandsk kalkstensfont, kirken i året 1900 havde erhvervet fra Nyborg Kirke, men som atter er kommet til sin gamle plads. Foden er ny, udført af billedhugger Gøderum.

Dåbsfad

Sydtysk fad omkring 1575 med roset. Korbuekrusifiks omkring 1450 i Nationalmuseet.

Siddepladser

Skt Hans Kirke - stolestader Kirken har 250 siddepladser

Skt Hans Kirke - firgurornament

Orgel

Skt Hans Kirke - orgel Kirkens orgel er et P Bruhn og Søn orgel fra 1980 med 15 stemmer.

Organister

(1999) Eva Christensen (-)

Epitafier

Under koret er en lukket gravhvælving, sidste benyttet af familien Bugge til Bøgsted, ryddet 1881, da der ved kirken opsattes et marmormonument over de begravede.

Klokkestabel og klokke

Klokken, der hænger på vestgavlen, er fra 1929, Smithske Støberier. Resens Atlas viser et klokketårn eller en klokkestabel, sikkert den, hvori byens klokke en tid var ophængt.

Kirkegårdsledere

(1999) Bjarne Rødkjær (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007