D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vrejlev Klosterkirke

Vrejlev Sogn - Vrejlev-Hæstrup Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hjørring Kommune - Nordjyllands Amt

Vrejlev Klosterkirke

Adresse

Vrejlev Klosterkirke
Vrejlev Kirkevænge 3
Poulstrup
9760 Vrå

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført ca. 1200. Næsten skjult bag træer ser man øst for hovedvejen Ålborg-Hjørring, når man er ud for Vrå, to hvide tårne rage op. Det er det gamle præmonstratenser-nonnekloster Vrejlev. Selve klosteret, der er stærkt ombygget, blev efter reformationen herregård, men klosterkirken står i det store hele uændret fra klostertiden. Den er en bygning med en temmelig kompliceret historie, der endnu ikke er udredet i alle enkeltheder.
Den store, hvidkalkede kirkebygning, der i klostertiden var indviet til Skt Nicolaus, udgjorde nordfløjen i klosterkomplekset og forbandtes med det ved korsgange. Den består i sin nuværende skikkelse af et toskibet, sengotisk langhus med kor og skib ud i ét, med tårn i vest; murværket rummer dog betydelige rester af en romansk bygning. Denne romanske bygning var en treskibet basilika med kor og apsis, og væsentlige dele af den står endnu i skibets nordmur og vestgavl. Endvidere er der i sydmuren tydelige spor af en dobbeltarkade, der har dannet forbindelse mellem midterskibet og det nu forsvundne sydlige sideskib. Spredt i murværket og løst henlagt findes adskillige vinduesoverliggere, krumme apsissten samt kvadre med falset rundbue fra en gesimsfrise. Kirken var bygget af granitkvadre på en smuk dobbeltsokkel, der hist og her er bevaret - attisk profil over skråkant. Nu ses i de øvre partier af de romanske murværk granitkvadre vekslende med munkestensmurværk, men dette skyldes sikkert senere ombygninger. I nordmuren er der en tilmuret portal med kilestik samt tre rundbuevinduer. På vestgavlen er der rester af en blændarkade, i hvis midterste felt der vistnok har været en dør, og endelig synes soklen under det nuværende skibs østligste arkadepille at have båret en romansk pille.
Om den romanske bygnings historie vides det, at Børglum Kloster i 1215 - i første omgang forgæves - søgte pavens tilladelse til at grundlægge et nonnekloster, som rimeligvis må være Vrejlev. Dette betyder, at den interessante romanske kirke derfor først kan være påbegyndt nogle år senere.
I korets sydside er der en lille præstedør med gammel dørfløj, og på korets nordside står der to meget svære piller, der må være rester af en bygning, muligvis et tårn, der var ældre end korombygningen, dog snarere et kapel eller sakristi.
Kirken har i alt væsentligt bevaret den skikkelse, den således fik i sengotisk tid. Årstallene 1655, 1667 og 1863, der står med jerncifre på murene, hentyder til større og mindre reparationer. I 1909 genåbnedes en række vinduer, der havde været tilmuret.

Tårnet

Ved denne tid rejstes et spinkelt tårn ved hovedskibets vestende, således at det står skævt for den samlede langhusbygning. Tårnet har tidligere haft døre i sydsiden, både til det oprindelig overhvælvede underrum, der nu er forhal, og til mellemstokværket, hvorfra der har været adgang til et nonnepulpitur, der ellers ikke kendes i enkeltheder. Disse adgange til tårnet må have været fra klosterets helt forsvundne vestfløj.

Klokkerne

Kirkeklokken fra slutningen af 1400-tallet har minuskelindskrift og støbermærker for støberen PLP.

Kalkmalerier

Vrejlev Klosterkirke - kalkmaleri I kirkerummet findes mange flere kalkmalerier end det hér viste.

Sideskibe og korsarme

Vrejlev Klosterkirke - kirkerum Skideskibets to østfag er skilt fra koret og indrettet som kapeller, og oven på disse er der et pulpitur, der åbner sig mod kirken ved spidsbuer, hvoraf den vestlige er tilmuret.

Hvælvinger

Efter et par århundreders forløb har man, ligesom ved moderkirken i Børglum, af ukendte grunde anset det for nødvendigt at underkaste den en gennemgribende ombygning. Søndre sideskib, kor og apsis blev fjernet, og et nyt langhuskor blev bygget i forlængelse af de resterende to skibe, midterskibet og nordre sideskib. Sideskibets murværk blev forhøjet, og dets arkademur mod hovedskibet blev helt ombygget med høje, spidsbuede arkader. Midterskibet fik store stjernehvælv, sideskibet krydshvælv over en række højtsiddende spidsbuevinduer. Herved ar kirken forvandlet til en toskibet hallekirke.

Buer

På buerne over korkapellerne er der vistnok ved midten af 1500-tallet malet en række danske adelsvåben.

Gitterværk

Vrejlev Klosterkirke - gravkapel bag dette gitterværk Et rigt, udskåret gitterværk er foran det vestlige korkapel.

Pulpiturer og trapper

Et pulpiturpanel i vestenden hidrører fra tiden omkring 1600.

Altertavlen

Vrejlev Klosterkirke - alterparti Den meget anselige altertavle er en opbygning i renæssance fra 1604, stafferet af Jacob Thamsen fra Hjørring og ifølge en indskrift ”renoveret” 1642 af fru Ide Gøye.

Alterbord

I det murstensmurede alterbord, der har en stor fladbueåbning i sydsiden, er der fundet en blykapsel, sikkert fra indvielsen efter kirkens ombygning, med indskriften ”ad sumum altare” (Til højalteret). Den findes nu i Nationalmuseet.

Kalk og disk

Den prægtige alterkalk er skænket til kirken 1644 af fru Ide Gøye og sin husbond Jens Juel.

Degnestol

To degnestole hidrører fra tiden omkring 1600.

Prædikestol

Vrejlev Klosterkirke - prædikestol Prædikestolen er fra 1639.

Døbefont

Vrejlev Klosterkirke - døbefont Døbefonten er af træ.

Dåbsfad

Dåbsfadet bærer årstallet 1623 og initialer for Axel Brahe og Elisabeth Rosensparre.

Lysekroner

En malmlysekrone hidrører fra tiden omkring 1600.

Krusifikser

Vrejlev Klosterkirke - krusifiks På en af arkadepillerne hænger der et ganske fremragende sengotisk korbuekrusifiks.

Siddepladser

Kirken har 250-300 siddepladser.

Orgel

Vrejlev Klosterkirke - orgel og orgelpulpitur Kirkens orgel er et orgel fra 1963 med 17 stemmer.

Trætavle

Fra slutningen af 1500-tallet er en trætavle med vers, undertegnet Karen Rønnov og med hendes og Jens Billes våben. Den blev 1696 opmalet på fru Helvig Krabbes bekostning.

Gravminder i kirken

Der er i kirken to ligtræer over hr. Chresten Lauridson af Lund, † 1645, og hustru Birit Pirsdatter, samt gravsten over forvalter og forpagter på Vrejlev Hans Poulsen Møller, † 1716, og hustru.

Ligsten

I kirken er ophængt en gravfane over oberst Joh Vilh v Hobe, Vrejlevkloster, † 1761.

Sarkofager

Vrejlev Klosterkirke - sarkofager I korkapellet står der en række pragtfuldt beslåede kister med ligene af Vrejlevs og Rønnovsholms ejere og familie Peder Juel, † 1676; hans hustru Helvig Krabbe, † 1697; hans datter Ide Dorthe Juel, † 1721; jomfru Ingeborg Juel, † 1694; generalmajor Chr. G. v. Møsting, Rønnovsholm, † 1720, hans hustru Cathrine Marie Juel, † 1712. Kisterne er istandsat 1871 på bekostning af lensgreve Holstein Holsteinsborg.
I kirken var tidligere Helmiche Margrete Lassen, † 1765, og hans datter Cecilie Christine, gift med Jens Dytschou, † 1770.

Vrejlev Klosterkirke - firgur ophængt i kirken
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007