D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vrejlev-Hæstrup Pastorat

Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hjørring Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Vrejlev Sogn
Hæstrup Sogn

Beskrivelse af pastoratet fra 1861

Tiende-hartkorn: 467 tdr 1 skp 1 fdkr 1¼ alb (det tiende-pligtige hartkorn udgør måske noget mere).
Ialt ca 100 fattiglemmer i Vrejlev og Hæstrup Sogne tilsammen.
Vejen mellem Vrejlev og Hæstrup Kirker går tæt forbi præstegården.
Møller: Vrejlev Vindmølle og Bastholm Mølle, der både er vind- og vandmølle.
Præstegården, der benævnes "Lund Præstegård" ligger 5 mil nord for Ålborg, 1¾ mil syd for Hjørring.
Postforbindelsen finder sted over Vrejlev Kro, 3/8 mil sydlig for præstegården ved Ålborg-Hjørring Landevej.
Pastoratets jorder er meget forskellige, dels gode, muldede og lerede, dels sumpige eller sandede, i det hele hører de til egnens bedste.
Forskellige åløb gennemstrømmer pastoratet.

Præstelønninger i ældre tid

Indtægter 1861: Korn-tiende: 28 tdr 6 skp 1 fdkr rug, 251 tdr 2 skp 2 fdkr byg, 5 tdr 4 skp 2 fdkr havre.
Kvæg-tiende:32 rdl.
Småredsel: 20 rdl, 24 lpd ost.
Offer og accidentser: 400 rdl.
Rente af kapitaler: ca 150 rdl.
Udgifter 1861: Skatter: 72 rdl 45 sk.
Bankrente: 33 rdl 10 sk.
Kommunale afgifter: 41 rdl (betales på Amtstuen) og 65 rdl (til sognet).
Expencer: 12 rdl 32 sk.
Enkepension: 6 tdr 3 fdkr rug, 33 tdr 7 skp 1 fdkr byg, 5 skp 2¼ fdkr havre, 47 rdl 72 sk.
Hjælpe-enkekasse: 3 rdl 6 sk.
Bygningsgæld: 3.696 rdl 21 sk, afdrages og forrentes i 28 år med 6% årlig (fra 1856).
Indlån: 500 rdl.
Indtægter 1867: Korn-tiende: 28 tdr 6¼ skp rug, 250 tdr 5¼ skp byg, 5 tdr 4½ skp havre, 3 rdl 1 mk og 12 læs tørv.
Kvæg-tiende og småredsel: 7 tdr 3½ skp byg.
Offer og accidentser: ca 300 rdl.
Rente af embedskapitaler stor 199 rdl 8 sk.
Bankaktieudbytte: ca 20 rdl.
Udgifter 1867: Skatter på Amtstuen: 140 150 rdl.
Personelle kommunale afgifter: ca 15 rdl.
Expencer: 20 rdl.
Renter af en kapital lånt til indfrielse af bankhæftelsen, 4 rdl 71 sk.
Et lån oprettet 3.700 rdl, stiftet 1856, afbetales og forrentes i 28 år med 6% = 221 rdl 74 sk årlig. Et lån, stort 375 rdl, stiftet 1862, afbetales i 15 år fra den tid og forrentes med 4%. Til afbetaling på en indkøbt tørvelod oplægges årlig 4 rdl.
Enkepension svares med 6 tdr ¾ skp rug, 33 tdr 7¼ skp byg, 5½ skp havre og 47 rdl 72 sk.

Sognepræster og kirkebogsførere

(1481) Peder Jensen (-)
(1518) Hr Niels Lauridsen (-)
(1540) Hr Bertel (-)
(1553) Christen Isaksen (15..-o. 1570)
(1570)-1588 Oluf Nielsen (15..-1588)
1588-1635 Peder Christensen (15..-1635)
1635-1645 Christen Lauridsen Tversted (1595-1645)
1645-1673 Rudbek Christensen Humble (1616-1673)
1673-1691 Christen Rudbeksen Humble (1653-1691)
1692-1732 Christen Pedersen Spliid (1666-1732)

1920-1942 J J Rubak (-)
1942-1977 Søren Dissing (-)
1978-1997 Arne Mumgaard (-)
1998- Niels Christian Scheel Lassen (1969-)

Præstegården

Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå
1861: Bygningerne består af et nyt våningshus (stuehus), opført af grundmur i 1856 med en meget god og bekvem lejlighed i øst-vest; laden nord for våningshuset er rummelig, men trænger til hovedreparation; Vesterhuset med heste- og fæstald er mådeligt; Østerhuset med rullestue, tørvehus, hestestald, karlekammer og vognskur blev i 1861 forsynet med nyt bindingsværk med murstensvægge. Desuden et lille hus til fjerkreaturer. Alle udhuse er i bindingsværk tildels med klinede vægge. Tilstrækkeligt og godt vand af en brønd i gården; en brønd vest for Vesterhuset er til forpagterens brug. Fornøden og meget god tørv haves.
1867: Præstegårdens stuehus er opført 1856 og afgiver en særdeles bekvem og god bolig. Udhusene er gamle, men vel vedligeholdte. I en nær fremtid vil mulig fæhuset behøve ombygning.
2000: Boligen er opført 1856 med 8 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

1861: Haven er beliggende syd og vest for våningshuset, 7 skp land meget god jord, hører til de bedre haver på egnen. Den er tilstrækkeligt beplantet med træer, heraf en del frugttræer.
1867: En god have med nogle frugtræer haves.
2000: I forbindelse med boligen er en god have på 1 tdr land.

Jordtilliggende

1861: Hartkorn: 7 tdr 4 skp 1 fdkr 1¾ alb. Areal: ca 130 tdr land god mark, sammenhængende nordvest og syd for gården. De nævnte jorder støder op til gården, størstedelen er god jord, intet ringe.
Besætning: 6 heste, 25-30 kvæghoveder, 10-12 får med yngel.
Udsæd: 15 tdr rug, 12 tdr byg, 35 tdr havre, der giver ca 6 høstfold i udbytte.
Eng haves, men ingen skov. Med undtagelse af et vænge på 2 tdr land ved haven er avlingen bortforpagtet.
1867: Hartkorn: 7 tdr 5 skp 1 fdkr 2½ alb.
Areal: ca 160 tdr land i almindelighed af god bonitet, nogen hede, er bortforpagtede til 1. maj 1869 for årlig afgift 20 tdr rug, 20 tdr byg, 40 tdr havre, 10 tdr kartofler og 172 rdl, 2.700 kander mælk, som præsten lader malke, foder og græsning til 2 heste.
Forpagteren svarer kommunale afgifter af præstegårdens hartkorn. Fornødent og godt ildebrændsel have af tørv, som må hentes 3/8 mil borte.
2000: Til præstegården hører et jordtilliggende på 7½ hektar.

Forpagtningafgiften 1861

Jordtilliggende med undtagelse af det før nævnte er bortforpagtet i 9 år (fra maj 1860) for 20 tdr rug, 20 tdr byg, 40 tdr havre, 10 tdr kartofler, 5.400 potter mælk årlig, halm, hø og græsning til 2 heste, 15 læs langhalm og 172 rdl.
Forpagteren betaler kommunale afgifter af hartkornet. Høstdage benyttes ikke.

Forpagterbolig

2000: Forpagterboligen er beliggende tæt ved præstegården.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007