D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Bjergby-Mygdal Pastorat

Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hjørring Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Bjergby Sogn
Mygdal Sogn

Beskrivelse af pastoratet 1861

Tiende-hartkorn: 309 tdr 6 skp 3 fdkr.
I begge sogne er tilsammen 26 fattiglemmer, deraf er 3 børn. Fattigvæsenets udgift er ca 30 trd rug, 30 tdr byg, 160 rdl.
Erhverv: ca 60 familier og enkelte personer i begge sogne ernærer sig ved alskens håndværk.
Pastoratets jorder er i reglen ret gode, dels muldede med rødsands underlag, enkeltvis lerede, dels skarpe; de bedste jorder er i Bjergby Sogn, hvis beboere hører til de mest velhavende på egnen.
Pastoratets beboere er, på en enkelt husfæster nær, alle selvejere.
Produkterne afsættes enten i Hjørring, eller på de nærliggende ladepladser ved Vesterhavet, der beskyller kysten mod vest og nord ca 1 mil borte, eller i Skagen 6 mil mod nordøst, men fordelagtigst i Frederikshavn 4½ mil mod øst.
Sognene begrænses af Varbro, Uggerby og Åstrup Åer.

Præstelønninger i ældre tid

Indtægter 1861: Korn-tiende: 84 tdr 5 skp 2 fdkr rug, 116 tdr 6 skp byg, 57 tdr 6 skp havre (deraf leveres 73 tdr 2 skp 2 fdkr rug, 94 tdr 2 fdkr byg og 49 tdr 5 skp havre på angiven ladeplads, 7 tdr rug, 12 tdr 2 skp byg, 3 tdr 6 skp havre i præstegården, resten efter kapiteltakst samt 5 rdl 8 sk; derunder kvæg-tiende.
Småredsel: 22 rdl 91 sk, 8 lpd ost og 97 snese æg.
Offer og accindentser: ca 300 rdl.
Udbytte af bankaktie: ca 16 rdl.
Refusion af hovedgården Odden (2 tdr rug, 4 tdr byg), indbefattet ovenfor i korn-tiende.
Udgifter 1861: Skatter: 108 rdl 54 sk.
Kommunale afgifter: 5 rdl, 1 td rug 1 td byg.
Expencer: 13 rdl 29 sk.
Enkepension: for tiden ingen; hidtil svaret med 10 tdr rug, 13 tdr byg, 6 tdr havre og 25 rdl.
Bygningsgæld: 1.600 rdl, forrentes og afdrages med 6% i 28 år (fra 1846); desuden 300 rdl, forrentes og afdrages i 15 år (fra 1853): endvidere 1.000 rdl, forrentes og afdrages med 6% i 28 år (fra 1857).Indløsningssum: 500 rdl, 2 mk årlig.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på plejehjem i Bjergby Sogn.
(1393) Nicolaus (-), Sacerdos de Byærby, domini episcopi Burglonensis Officialis in Wennesyssel.
(1467) Oluf Nielsen (-)
1480 og 1486 nævnes Søren Andersen som præst i Mygdal, han var biskoppens official (fuldmægtig) i Horns Herred.
(1500) Mikkel Christensen, præst i Mygdal (-)
(1511) Oluf Pedersen i Kavaltved, præst i Mygdal (-)
(1550, 1553) Peder Vognfører (-). Han skal efter sagnet have lagt sig efter trolddomskunster og være blevet brændt på en høj nord for Odden i Mygdal Sogn.
1566-1624 Niels Pedersen (-1624), begravet i Bjergby Kirke
1624-1658 Christen Laursen Tversted (15..-1658)
1658?/1660-1676 Christen Pedersen Scavenius (16..-1676)
1676-1712 Niels Hansen Gram (1642-1712)

1762-1788 Jacob Arnt Vinther (1709-1788)
1788-1843 Søren Balling (-1843)

1939-1949 Theodor K Bisgaard (-)
1949-1972 Erik Nissen (-)
1973-1984 A E Trinskjær (-)
1984- Nels Hansen Jacobsen (1951-)

Præstegården

Kirkevænget 6, Bjerby, 9800 Hjørring
1861: Bygningerne er højliggende, tæt ved kirken, bestående af stuehuset, 45 alen langt og 15 alen bredt, nyopført af grundmur i 1846, der giver en rummelig og ret bekvem bolig; oprindelig 14 fags mur- og bindingsværkshus, men forøget med 1 i 1853 af grunden opført tilbygning på 18 fag, hvori er stald, tørvehus og vognskur; i øvrigt for tiden indrettet til forpagterbolig. Laden er på 25 fag mur- og bindingsværk, gammel og brøstfældig. En ny staldbygning er opført 1857, 58 alen lang og 11 alen bred. Et tørvehus på 5 fag vest for disse. Godt men ikke tilstrækkeligt vand af 2 temmelig dybe brønde vest for stuehuset; til vask osv. må hentes vand fra en i dalene mod nordvest opdæmmet vandsamling. Fornødent skubtørv fra engene ¼ og ½ mil fra gården, men besørges med besvær.
2000: Boligen er opført 1846 med 9 værelser og opvarmes med naturgas.

Præstegårdshaven

1861: Haven er beliggende syd for stuehuset, 4 skp land ypperlig muldjord, beplantet med løv- og frugttræer samt buskvækster. Af toften er 6 skp land indtaget og benyttet til kartofler, kål, træplantning og blegeplads.
2000: I forbindelse med boligen er en god have på ca 2 tdr land.

Jordtilliggende

1861: Hartkorn: 6 tdr 7 skp 1 fdkr 1¾ alb.
Areal: 64 tdr land ager, 16 tdr land eng, 30 tdr land hede (bakker). Gården ligger i det sydøstlige hjørne af marken, der strækker sig over en bakkeryg i nordvest, mod øst, ler- og sandmuldet med godt underlag, mod vest tør og skarp, i det hele jævn og ikke besværlig at drive. Engen tillige med tørvemosen størstedels ½ mil fra gården er af ringe beskaffenhed. Der er ingen skov, kun lidt bøge-, ege- og hasselkrat på bakkeskråningerne.
Besætning: 6 heste, 25 fækreaturer og 20 får.
Udsæd: ca 7 tdr rug og hvede, lige så meget byg, 20 tdr havre, foruden ærter, kartofler m.m.; rug og byg giver 6-10 fold og havren 4-6 fold. Høstdage skulle være ca 20.

Forpagtningsafgift

Forpagtningsafgiften fra maj 1858: 24 tdr rug, 16 tdr byg, foder og græsning til to heste og ca 30 gæs, 200 rdl i halvårlige terminer, alle på hartkornet hvilende kørsler og pligtarbejder, naturalafgifter til skole- og fattigvæsenet, ca 4.700 potter mælk. Den hele afgift anslået til 600 rdl.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007