D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Horne-Asdal Pastorat

Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hirtshals Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Horne Sogn
Asdal Sogn

Pastoratets grænser

Pastoratet begrænses af Nordsøen og Skagerak; jorderne er els muldsandede med hvidt sandunderlag, dels lermuldede og sandede, mod stranden (mod vest og nord) flyvesand og klitter. Kjul Å og Uggerby Å danner grænsen for Asdal Sogn; Horne Sogn er højliggende, især mod nordvest, hvor Hirtshals eller Næsset løber som et forbjerg ud i havet. 1860 lagdes grundvolden til et fyrtårn på Hirtshals, som dog først kan forventes tændt i 1863.
Opdyrkningen af de langs kysten (indtil ¼ mils afstand fra denne) beliggende hedestrækninger forsømmes af de derværende fattigere beboere, der søger deres eneste erhverv af havet. Pastoratets øvrige hedejorder opdyrkes efterhånden. Beboerne roses for velvilje.

Præstelønninger i 1861

Indtægter: Korntiende: 41 tdr 5 skp 3 fdkr rug, 78 tdr 1 skp 1 fdkr byg, 52 tdr 4 skp havre (Horne: 23 tdr 4 skp rug, 53 tdr 1 skp 3 fdkr byg, 20 tdr 2 fdkr havre; Asdal: resten). (I 1860 er i korntiende modtaget ca 44 tdr rug, 78 tdr byg, 51 tdr havre, deraf 38 tdr rug, 68 tdr byg, 38 tdr havre in natura, resten efter kapiteltakst). Kornet leveres i Hjørring eller nærmeste udskibningssted.
Kvægtiende: 18 rdl.
Småredsel: 18 rdl, 7½ lpd ost, 65 snese æg.
Offer og accidentser: 230 rdl.
Rente af en kapital (stor 760 rdl for bortsolgt præstegårdsjord).
Udbytte af en bankaktie (stor 155 rdl 22 sk) 10 - 11 rdl.
Refusion for brød og vin til Horne Kirke 14 rdl.
Arvefæsteafgift af den solgte præstegårdsjord 2 tdr byg årlig (den 1. marts) og ved forandring af arvefæste: 25 rdl.
Udgifter: Skatter: ca 30 rdl.
Bankrenter: 17 rdl 12 sk (skattegodtgørelse 48 rdl, som fradrages).
Kommunale afgifter: 25 rdl samt 5 skp rug, 6 skp byg.
Expencer: 15 rdl.
Indløsningssum 500 rdl, der forrentes som lån af stift off. midler med 4%.
Broafgift: 2 skp byg årlig til Uggerby Bros vedligeholdelse.

Sognepræster og kirkebogsførere

(1533, 1559) Peder Cornificius (Horne) (-) el Peder Pedersen Møller (-)
(1568, 1571) Hr Oluf (-)
o. 1571-1608 Peder Poulsen Mørk (-1621)
1608-1654 Anders Thomsen Horne (15..-1654)
1654-1662 Claus Hansen Bang (1620-1682)
1662-1688 Christen Christensen Sæby (1625-1688)
1688-1713 Knud Christensen Schytte (1650-1713)

1921-1963 J V Bitsch (-)
1964-1979 Povl E Rasmussen (-)
1980-1992 Sv Erik Jensen (-)
1993- Jørgen Germann Pedersen (1957-)

Præstegården

Tornbyvej 14, Horne, 9850 Hirtshals
1861: 2000: Boligen er opført 1876 og restaureret 1980. Den har 8 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med boligen er en o,4 hektar god have.

Præstegårdens jordtilliggende

1861: Præstegårdens hartkorn er 4 tdr 1 skp 2¼ alb. og arealet: ca 79½ tdr land ager og eng. Jorderne er uheldigt beliggende i en lang trekant, hvis spids vender mod gården og der er 1455 alen til den yderste grænse. Den søndre del sandmuldet og den nordre del meget let sand.
Til præstegården hører et jordtilliggende på 3 hektar.

Præstegårdsdriften 1861

Besætning: 4 heste, 16 køer og 12 får.
Udsæd: 8 tdr rug, 5 tdr byg, 12 tdr havre; engen 3 tdr land, simpel. Heden ¼ mil lang og 74 favne bred. I de bedste år høstes 14 fold provsti-rug, 10 fold jydsk rug, 12 fold byg; havren fodres op. Der ydes 15 høstdage.

Forpagtningsafgift 1861

Forpagtningsafgift i 9 år fra 1. maj 1859 årlig: 25 tdr byg efter kapiteltakst 100 rdl, 6 tdr byg, 8 tdr rug, 8 tdr kartofler, 2 tdr havre, 4 levende lam, 6 levende gæs, som præsten har ret til at udtage af forpagterens besætning, 8 potter sød mælk daglig om sommeren, 5 potter om vinteren, fornøden gødning til haven. 10 læs sandtørv fra heden m.m. Forpagteren leverer fornødent tag og gimer til præstegården, bærer kommunale byrder og afgifter, besørger embedskørsel gratis og andre kørsler efter en mindelig akkord, der fornyes med hver ny præst. Det bemærkes, at forpagtningsafgiften formenes ved en ny akkord næppe at ville blive så stor.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandhus ved præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007