D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Tornby-Vidstrup Pastorat

Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hirtshals Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Tornby Sogn
Vidstrup Sogn

Beskrivelse af pastoratet 1861

I pastoratet er ialt 25 fattiglemmer. 3/8 mil ret god sognevej. Præstegården er beliggende 1¼ mil nordvestlig for Hjørring, hvor posten fås. Pastoratets jorder sandede og lerblandede; mod havet betydelige klitstrækninger (Tornby Klit ¼ mil bred). Åstrup og Kjærsgaard Åer begrænser begge sogne.

Præstelønninger 1861

Indtægter:
Korn-tiende: 75 tdr 4 skp 2½ fdkr rug, 92 tdr 3 skp 2 fdkr byg, 18 tdr 6 skp 1 fdkr havre, størstedelen i naturalier.
Leje af 3 huse (tilsammen 2 fdkr ½ alb hartkorn) 16 rdl.
Kvæg-tiende: 19 rdl.
Småredsel: 20 rdl, 2 5/8 lpd ost, 23 snese æg.
Offer og accidentser: 183 rdl.
Rente af kapital (stor 1.539 rdl 4%) og udbytte af bankaktie (stor 201 rdl 80 sk).
Refusion: 4 tdr byg. 12 små læs smårentetørv (ca 8.000 stk).
Udgifter:
Skatter og bankrenter: 95 rdl 29 sk; (bankrente alene 25 rdl 94 sk).
Kommunale afgifter: 29 rdl 16 sk; ca 1½ tdr rug, ca 2 tdr byg.
Expencer: 10 rdl 44 sk.
Hjælpe-enkekasse: 2 rdl 26 sk.
Bygningsgæld: 2.494 rdl, forrentes og afdrages med 6% fra juni 1861.
Indløsningssum: 225 rdl, som forrentes.
Rente af lån til bankhæftelsens indfrielse 8 rdl 8 sk.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på plje- og behandlingshjem samt forvaltning af et legat.
(1486, 1504) Niels Strangesen (-)
(15..) Hr Jens (-)
(15..) Hr Oluf (-)
(1553) Hr Jens (-)
1553-1555 Hr Thomas eller Hans Jakobsen (-1555)
1555-1580 Peder Christensen Wiborg (1521-1580)
1580-1618 Peder Lauridsen (1550-1618)
1618-1646 Thomas Nielsen (15..-1646)
1646-1650 Clemen Gjordsen Horsens (1620-1650)
1650-1653 Frands Christoffersen Torslev (1623-1653)
1653-1663 Axel Jakobsen Steenberg (1623-1663)
1663-1684 Kjeld Mouridsen Borchhorst (1638-1684)
1684-1688 Jakob Axelsen Steenberg (1660-1688)
1688-1711 Reimer Madsen (1655-1711)

1936-1976 Aksel Jakobsen (-)
1977-1983 Dan Th Sørensen (-)
1983-1998 Hans J Hansen (-)
1999- Morten Fester Thaysen (1970-)

Præstegården

Nejstgårdsvej 2, Tornby, 9850 Hirtshals
1861: Bygningerne i Sønder Tornby består af laden med 2 vognskure, opført i bindingsværk dels med mur og dels klinet. Stalden af mur og bindingsværk, kostald, fåre- og svinesti, tørvehus, dels mur og dels bindingsværk. Alt sammenbygget med heste-stalden, hvorved karlekammer. Alle disse bygninger er gamle, dog i nogenlunde ordentlig stand. Våningshuset (stuehuset) opført af grundmur 1860, er 40 alen lang og 15 alen bred, med 7 rummelige værelser, køkken, spisekammer, folkestue, pigekammer og kælder. Samtlige bygningers assurancesum 4.280 rdl. Godt vand af en brønd ved gården; 2 små damme i nærheden. Tørvejord af simpel beskaffenhed; overtørv kunne graves i heden.
2000: Boligen er opført 1976 med 7 værelser og opvarmes med naturgas. I boligen er en selvstændig arbejdsfløj med konfirmandstue, kontor, køkken og toilet.

Præstegårdshaven

1861: Haven er ca 4 skp land med middelmådig jord, der kan afgive fornødne køkkenurter. Nogle unge frugttræer plantede i de sidste år.
2000: I forbindelse med boligen er en 1.200 m² pæn have.

Præstegårdens jordtilliggende

1861: 6 tdr 3 skp 1 fdkr hartkorn. Areal: ca 140 tdr land ager og eng, hede og mose, ubekvemt beliggende for driften. Indmarken er sandmuldet og let sandet beliggende syd for gården, strækker sig i en aflang figur langt mod syd. Ydermarken henved ¼ mil borte, ret god jord med god mergel; heden ringe.
2000: Til præstegården hører et jordtilliggende på 25 hektar, heraf er der 5 hektar mose.

Præstegårdsdriften 1861

Besætning: 4-6 heste, 20 køer og nogle ungkvæg og 12 får.
Udsæd: 12-15 tdr rug, 6-8 tdr byg, 20 tdr havre. 4-8 høstfold. Engene ca ¼ mil borte, giver ca 40 læs godt hø.

Forpagtningsafgiften 1861

Forpagtningsafgiften i 9 år fra 1. maj 1860: 10 tdr rug, 10 tdr byg in natura; 50 tdr byg efter kapiteltakst 100 rdl; foder og græsning til en hest. Mælken af 2 køer eller daglig 8 potter om sommeren, 6 potter om vinteren, vedligeholdelse af bygningerne med tag og ler, nogle kørsler samt alt pligtarbejde. Præsten betaler kongelige skatter og kommunale afgifter. Ingen høstdage.

Forpagterboligen 1861

Et lille forpagterhus af mur og bindingsværk.

Konfirmandlokale

I en selvstændig fløj ved præstegården er bl.a. konfirmandlokale.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007