D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Tversted-Uggerby Pastorat

Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hirtshals Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Tversted Sogn
Sørig Kirkedistrikt
Uggerby Sogn

Beskrivelse af pastoratet 1861

Tiende-hartkorn: 360 tdr 1½ alb (Tversted Sogn: 112 tdr 2 skp 2 fdkr ¼ alb; Bindslev Sogn: 167 tdr 3 skp 2 fdkr 1¾ alb; Uggerby Sogn: resten). Ialt 25 fattiglemmer i Tversted, Bindslev og Uggerby Sogne tilsammen. Tversted og Uggerby Sogne begrænses mod nord af Skagerak i en strækning af over 2 mile, adskilte fra havet ved et bælte af sandklitter. Tversted Sogn har uhyre hedestrækninger. Tørvemoser (Sørigs Vildmose), enge og klitter; de sidste er næsten bevoksede og anvendes størstedels til græsning. Sandflugten anses for dæmpet. Mod øst begrænses Tversted Sogn af den betydelige fiskerige Gårdbo Sø. Agerjorden sandmuldet med sandunderlag, i reglen ret frugtbar. Uggerby Sogn har gode lerblandede agerjorder, især mod syd, ingen eng og mose. Pastoratet er skovløst, men i sydvest begrænset af den store Baggeøvogn Skov. Betydelig jagt, især harer og fuglevildt. Mange vandløb; Nors Å, Tversted Å og den betydelige Uggerby Å med udløb i Skagerak. I fordums tid var her en sognepræst og en residerende kapellan med bolig i Bindslev præstegård; men ved reskript af 26. oktober 1803 oprettedes et eget sognekald i Bindslev. Her var dog kun en sognepræst, ved hvis forflyttelse 1819 det annekteredes til Tversted og Uggerby. Bindslev Præstegård solgtes til fordel for de tre sognes skolevæsen, og af tienden henlagdes 40 tdr byg til amtsprovsternes lønningsfond; (denne afgift er aldrig erlagt og er nu bortfalden).
Ifølge reservation af 26. oktober 1803 blev Bindslev et eget kald, og residerende kapellan Gad blev sognepræst der.

Præstelønnen 1861

Indtægter:
Korn-tiende: 78 tdr 1 skp rug, 143 tdr 3 skp 2 fdkr byg, 101 tdr 4 skp 1 fdkr havre, dels in natura, dels efter kapiteltakst, derunder kvægtiende.
Af en solgt og udparcelleret annexgård i Uggerby 2 tdr rug, 12 tdr byg in natura; 1 rdl.
Småredsel: ca 56 rdl; et mål mælk af hver beboer (til 16-18 lpd ost).
Offer og accidentser: ca 350 rdl.
Udbytte af bankaktie 19-20 rdl.
Refusion af Nørre Elkjær 4 tdr byg, 2 tdr havre, 2 læs hø; af Stensbæk 4 rdl 3 mk.
Udgifter:
Skatter: 109 rdl.
Kommunale afgifter: ca 30 rdl.
Expencer: ca 16 rdl, derunder hjælpe-enkekassen 3 rdl 12 sk.
Enkepension: 9 tdr 6¼ skp rug, 20 tdr 6 skp byg, 13 tdr 3½ skp havre efter kapiteltakst og 66 rdl 24 sk (derunder erstatning for en til et enkesæde henlagt jordlod).
Indløsningssum: 500 rdl blandt stift. off. middler; En bygninggæld må snart ventes embedet påført.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på De gamles Hjem i Tversted.
(1394) Hr Johannes (-)
(1487) Hr Jens Simonsen (-)
(1500) Hr Jakob Jensen (-)
(1540)-1553 Hr Knud (-1553)
1553-1585 Niels Jensen (-)
1585-1610 Laurits Michelsen (-1610)
1610-1629 Palle Andersen (15..-1629)
1629-1637 Mads Mogensen (1600-1637)
1637-1687 Nathanael Pedersen (1600-1687)
1688-1713 Jens Sørensen Giessing (1645-1713)
1713-1723 Peder Hansen Mossin (-1723)
1723-1761 Peder Sørensen Bering (-1761)
1761-1774 Jørgen Henning Stürup (-)
1774-1787 Søren Juul Cortsen (-1787)
1788- Christian Frederik Schnell Bjørn (1740-)
1806-1845 Jacob Holm Schibbye (1773-1845)
1845-1859 Christian Begtrup Friis (1808-)
1859- Niels Peter Gruusberg (1811-)

1947-1955 Cai Rasmussen (-)
1956-1968 Johs V Sørensen (-)
1968-1985 Ludvig B Husum (-)
1985- Ib Wulff-Jørgensen (1937-)

Præstegården

Tversted Kirke - præstegården Skagensvej 59, 9881 Bindslev
Præstegården blev 1571 ødelagt af sandflugt.
1861: Bygningerne vidtløftige og rummelige; meget gamle og skrøbelige. Stuehuset rummeligt. Fortrinligt og tilstrækkeligt vand i gården. Overflødig og fortrinlig tørv ¾ mil borte i mosen. Også lyng og klittorn. Et enkesæde er oprettet ifølge resolution af 5. juni 1795, hvortil er henlagt 10 tdr land præstegårdsjord samt brændsel; men enkebolig er aldrig opført; til erstatning for nævnte aggrements er derfor i enkepensionen tillagt 20 rdl (jvfr. præstens udgifter).
2000: Boligen er opført 1925 med 8 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

1861: Haven er på ca ½ tdr land. Stor, beliggende mod nord, ret smuk, terrasseformig; god muldjord. Rodvækster, buske og vilde træer lykkes godt; frugttræer ikke, på grnd af det klægagtige underlag.
2000: I forbindelse med boligen er en god have på 1½ hektar have.

Præstegårdens jordtilliggende

1861: Hartkorn: 2 tdr ½ alb. Areal: a) Hovedlodden ca 100 tdr land ager umiddelbart syd og vest for gården, flad og let at drive, halvdelen ret god muldjord; resten mere eller mindre sandet. b) en klitlod til græsning ud til Norsøen. c) en hedelod ca 45 tdr land; alle disse 3 lodder samlede ved gården. d) en hedelod ca 180 tdr land over ¼ mil borte og yderst slet. e) en eng 30 tdr land 1 mil borte, sættes let under vand af den tilgrænsende store Gårdbo Sø. f) en stor tørvemose 20 tdr land, ca ¾ mil borte. Det hele areal er vel således mindst 400 tdr land.
Besætning: 6-8 heste, 25-30 kreaturer og 60 får.Udsæd: 12 tdr land besået med vintersæd, 12 tdr land besået med byg, 12 tdr land med havre; kartofler til husbehov. Rug giver 5-8 fold i udbytte, byg 10-12 fold, havre meget forskelligt. Engen giver 50 læs hø, men bjergningen er meget besværlig. Ca. 20 høstdage.
2000: Til præstegården hører et jordtilliggende på 130 hektar, heraf er 15 hektar skov og 10 hektar mose.

Præstegårdsdriften 1861

Besætning: 6-8 heste, 25-30 kreaturer og 60 får.
Udsæd: 12 tdr land besået med vintersæd, 12 tdr land besået med byg, 12 tdr land med havre; kartofler til husbehov. Rug giver 5-8 fold i udbytte, byg 10-12 fold, havre meget forskelligt. Engen giver 50 læs hø, men bjergningen er meget besværlig. Ca. 20 høstdage.

Præstegårdsforpagtere

(1999) ?

Forpagterbolig

Forpagterboligen ligger et andet sted.

Sognekapellaner i Tversted-Uggerby-Bindslev

Sognekapellanen boede i Bindslev Anneksgård.
-1587 Hr Lauge (-)
1587- Niels Jensen (-)
(1595) Jens Muus (-)
(o. 1600) Erik Pedersen (-)
(o. 1603) Erik Christensen Bistrup (-)
1603- Christen Lauridsen Tversted (-)
1620- Mourids Lauridsen Tversted (15..-1672?)
1624- Mads Mogensen (-)
1629-1672 Mourids Lauridsen Tversted (15..-1672?)
1672-1674 Matthias Natanaelsen Frost (1640-1676)
1675-1687 Hans Nielsen Bech (1649-1687)
Fra 1687 synes der i en del år ikke at have været sognekapellaner her, men præsten Jens Giessing havde 1690 antaget "en hæderligen gammel præstemand"
1712-1713 var den senere præst her, Peder Hansen Mossin, kapellan i Tversted

Kordegne

(1999) Niels Christian Nørmark (-)

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale ved præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007