D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Volstrup Kirke

Volstrup Sogn - Volstrup Pastorat - Sæby Provsti - Aalborg Stift - Sæby Kommune - Nordjyllands Amt

Volstrup Kirke

Adresse

Volstrup Kirke
Fredborgvej 3
Volstrup
9300 Sæby

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i 17. århundrede. Volstrup Kirke virker ejendommelig, fordi koret mod sædvane er næsten lige så langt som skibet. I sig selv er den ret beskeden - uden tårn - men inventaret og gravminderne røber den som en typisk herregårdskirke, der helt op til vore dage har tilhørt Sæbygård. Den hvidkalkede, blytækte bygning består af kor og skib, muligvis med en sengotisk kerne, men stærkt omdannet i sengotisk tid, samt våbenhus mod nord. Kor og skib er opført af røde munkesten med anvendelse af en del enkeltheder i hugget granit, bl.a. dele af skråkantsokkel og rundbuede vinduessten. Ud over den rundbuede norddør, der kan være senromansk, er der ingen enkeltheder, som nærmere belyser den oprindelige bygning, der i sengotisk tid helt omdannedes, da der i skibet indsattes to krydshvælv og koret forlængedes til næsten samme længde som skibet, også med to fag krydshvælv. Den tilmurede syddør er spidsbuet ligesom korbuen. Gavlene fik, formentlig i 1700-tallet, svungne nordjyske barokkamme.

Klokkerne

Klokke 1701 af Lucas Rudolphsen Melchior med (salige) Holger Pachs’ og Lisbeth Billes våben og navne.

Pulpiturer og trapper

I vestenden et pulpitur fra begyndelsen af 1700-tallet med våben for Pachs, Bille og Arenfeldt.

Altertavlen

Altertavlen, der står på alterbordet, rummer dele af en ungrenæssance-fløjtavle med Johan Ruds og Anne Hardenbergs våben (kun de mødrene bevaret), men præges stærkt af en omdannelse 1709 med våben og initialer for (salig) Holger Pachs og fru Lisbeth Bille. I fodstykket malerier af den jødiske og den kristne nadver, i storfeltet Korsfæstelsen.

Alterbord og alterdug

Alterbordet er muret.

Alterstager

Et par svære barokstager fra 1701 med Holger Pachs og Lisbeth Billes våben er nu i Nationalmuseet.

Kalk og disk

Prægtig sengotisk kalk med graverede passions-fremstillinger.

Prædikestol og himmel

Enkel, snedkret prædikestol fra 1700-tallet med naive malerier af Kristi dåb, korsfæstelse, opstandelse og himmelfart samt Bebudelsen og Dommedag. Dens store firkantede himmel har evangelistmalerier.

Døbefont

Lille, stærkt ophugget romansk granitfont.

Dåbsfad

Sydtysk fad fra omkring 1575 med granatæble-motiv og graverede våben fra 1683 som på stager og altertavle. Sengotisk korbuekrusifiks.

Stolestader

Stoleværket er fra renæssancetiden med trekantgavle og pålagte profilruder og våben, dels for Vogn Vognsen til Stenshede (1592-93), dels for Malte Sehested og Sophie Brahe (1627).

Siddepladser

Kirken har ? siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1936 med 10 stemmer.

Epitafier

Et epitaf for præsten Otto Jacobsen Kringelhede, † 1661, er nu i Vendsyssels historiske Museum.

Ligsten

I koret gravsten over Otto Brahe, † 1646.

Kisteplader

I kirken er ophængt en del kisteplader fra de nu til varmekælder omdannede gravhvælvinger under koret (i kirken er bl.a. bisat rigsmarsk Peder Munk, † 1623, og officeren Vogn Vognsen, † 1650).

Kirketjenere

(1999) Majbritt Sørensen (-)

Kirkesangere

(1999) vakant

Organister

(1999) Emmy Ejstrup (-)

Organister

(1999) Anne-Grethe Kristensen (-)

Gravminder på kirkegården

På kirkegården er der et ottekantet gravkapel af gule munkesten i engelskpræget nygotik med Preben Krag-Juel-Vind-Arenfeldt til Sæbygårds, † 1867, og hustrus kister.

Gravere

(1999) Majbritt Sørensen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007