D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Karup Kirke

Karup Sogn - Understed-Karup Pastorat - Sæby Provsti - Aalborg Stift - Sæby Kommune - Nordjyllands Amt

Karup Kirke

Adresse

Karup Kirke
Kildalvej 5
Karup
9300 Sæby

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i 1100-tallet. Højt på en bakkekam i det stærkt kuperede østvendsyssel knejser den lille Karup kirke, der i det ydre ikke har forandret sig meget, siden den blev opført i romansk tid, antagelig omkring 1150-75. Foruden det oprindelige kor og skib har den kun en nyere tilbygning, nemlig våbenhuset ved nordsiden, der er fra 1958. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på en skråkantsokkel, og af oprindelige enkeltheder ses kun et tilmuret vindue på korets nordside med rundbuet monolitoverligger samt den velbevarede korbue, der har omløbende skråkantsokkel og ligeledes omløbende, smukt profileret kragsten.

Restaureringer

I 1958 blev den på dette tidspunkt ret forfaldne bygning smukt og omhyggeligt istandsat ved bygningsinspektør L. Teschl.

Klokkerne

Klokken, der er anbragt i en stabel på kirkegården, er omstøbt 1870 af Gamst & Lunds Efterfølgere. Den omstøbte klokke var uden indskrift og hang ved vestgavlen.

Våbenhuset

Våbenhuset er opført 1958 i stedet fra et tidligere fra 1894 (professor Walther). Dette havde atter afløst et ældre af store røde teglsten med bræddegavl fra 1668, og et endnu ældre af bindingsværk er omtalt 1648.

Hvælvinger

I sengotisk tid fik murene en lille forhøjelse, samtidig med at der blev indbygget krydshvælv, ét i koret, to i skibet.

Altertavlen

På alterbordet står en enkel snedkret altertavle fra 1700, stafferet 1767 med korsfæstelsesmaleri i storfeltet i Thranernes manér.

Alterbord og alterdug

Albordet er muret og vistnok sengotisk.

Alterstager

De små sengotisk formede stager antagelig fra midten af 1500-tallet.

Kalk og disk

Alterkalken er fra 1851.

Prædikestol og himmel

Prædikestolen og dens himmel er ganske enkelt snedkerarbejde fra 1800-tallet.

Døbefont

Den lille, romanske granitfont står på en fod formet som en pyramidestub.

Siddepladser

Kirken har 90 siddepladser.

Krusifikser

I kirken hænger der et meget stort gotisk korbuekrusifiks fra omkring 1475.

Orgel

Kirkens orgel er et Zachariasen orgel fra ? med 4 stemmer.

Kirketjenere

(1999) Kirsten Jensen (-)

Kirkesangere

(1999) Katrine Jensen (-)

Organister

(1999) Solveig Holdensen (-)

Gravere

(1999) Kirsten Jensen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007