D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Albæk Kirke

Albæk Sogn - Albæk Pastorat - Sæby Provsti - Aalborg Stift - Sæby Kommune - Nordjyllands Amt

Albæk Kirke

Adresse

Albæk Kirke
Donstedvej 79
Albæk
9330 Dronninglund

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i slutningen af 1100-tallet og senest restaureret 1978. Den hvidkalkede kirke, der muligvis har været indviet til Sankt Peder, består af senromansk kor og skib med gotiske tilføjelser; vestforlængelse, tårn i vest og våbenhus i syd samt et kapel ved nordsiden, vistnok fra 1661. Den senromanske bygning er overvejende opført af munkesten, men mangler de sirlige detaljer, der ellers er karakteristiske for Vendsyssels senromanske teglstenskirker. Koret, der vistnok er ældre end skibet, har på sydsiden to savskifter, på nordsiden ét, og i østmuren er der et i ny tid genåbnet rundbuevindue. Skibet har bevaret begge sine døre, den mod syd noget omdannet og i brug, norddøren, der er rundbuet i spidsbuespejl, tilmuret. I skibets nordvæg ses et romansk rundbuevindue med smigede karme, aftrappet sålbænk og bevaret glasfals. Den runde korbue er i behold, og kor og skib har bjælkelofter.
Hele bygningen er istandsat 1948 og 1959 ved bygningsinspektør L. Teschl.

Tårnet

I sengotisk tid fik bygningen en vestforlængelse, og noget senere føjedes til denne det kraftige vesttårn, hvis underrum nu er afskilret fra kirken som ligkapel. Tårnet har kamtakgavle, mod vest med en smuk blændingsdekoration, højblændinger med pålagt cirkelblænding, af overleveringen tolket som en afbildning af Sankt Peders nøgle. østgavlen er helt ommuret ligesom størstedelen af hele bygningens sydside.

Våbenhuset

Fra sengotisk tid er endvidere det stærkt skalmurede våbenhus mod syd, der også har kamtakket blændingsgavl af forholdvis sen type.

Kapeller

Antagelig 1661 føjedes til skibets nordside et fladloftet kapel, der åbner sig mod kirken ved en stor rundbuet arkade og i nordsiden har en dør.

Altertavlen

Altertavlen fra 1647-48 har malerier af Poul Høm (Gudslam ved livstræ og engle) i rammeværk, tegnet af L. Teschl. Rammen af en senbarok altertavle befinder sig i afrenset og poleret skikkelse på Voergård, brugt som spejlramme.

Alterbordet

Alterbordet, der går tilbage til kirkens opførelsestid, består af en granitplade, der hviler på en råt tilhugget baluster.

Prædikestol

Prædikestol i højrenæssance med givervåben for Otto Banner og Ingeborg Skeel, 1579, samt relieffer af Kristi dåb, Korsfæstelsen og Opstandelsen.

Døbefont

Romansk granitfont med rankeværk og på foden et kors (M. Mackeprang. D. 154).

Dåbsfad

Sydtysk fad fra omkring 1575 med fremstilling af Syndefaldet og med graverede våben og initialer for Kirsten Rosenkrantz, 1581, og senere tilføjede initialer for Niels Lauridsen Rhuus og Karen Pedersdatter Hemmet.

Stolestader

Stoleværket er fra 1931. Klokken med plattysk indskrift er støbt 1594 af Matties Bennich og givet af Ingeborg Skeel (Aarb Vends 1937. 6).

Siddepladser

Kirken har 175 siddepladser.

Krusifikser

Sengotisk korbuekrusifiks omkring 1450.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1979 med 7 stemmer + pedal.

Epitafier

I våbenhuset er opsat et stenepitafium over sognepræst Laurids Bjørn Spliid, † 1769, og hustru Anna Catharina Steenfeldt, † 1788, tidligere opsat over korbuen.

Kirkegård

På kirkegården er der en gravsten over Sognepræst J. Hansen Steenfeldt, † 1743, og hustru.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007