D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Voer Kirke

Voer Sogn - Voer-Agersted Pastorat - Sæby Provsti - Aalborg Stift - Dronninglund Kommune - Nordjyllands Amt

Voer Kirke

Adresse

Voer Kirke
Voergårdsvej 33
9330 Dronninglund

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen. Både med hensyn til sit ydre og til sit inventar og gravminderne er Voer Kirke en af Vendsyssels ejendommeligste og rigeste kirker. Dens tilhørsforhold til den nærliggende prægtige renæssancegård Voergård har i høj grad sat sit præg på den maleriske, hvidkalkede bygning, der består af et romansk skib med et sengotisk langhuskor, tårn og de to andre sengotiske tilbygninger - et tårn mod vest og et våbenhus ud for syddøren. Dertil kommer bygningens ejendommeligste del, det store, næsten tårnagtige gravkapel ved korets sydside. Af den romanske bygning, der var opført af granitkvadre, står kun skibets flankemure, som hviler på en skråkantsokkel. Af denne bygnings oprindelige enkeltheder ses dørene, hvoraf syddøren endnu er i brug, medens norddøren kun spores som en indvendig niche, samt et tilmuret rundbuevindue i skibets nordside.
I sengotisk tid erstattedes det oprindelige kor af et hvælvet langhuskor, opført af munkesten med kamtakket blændingsgavl i øst.

Restaureringer

Tårnet og våbenhuset blev 1788 gennemgribende istandsat af Holger Reedtz-Thott, hvilket markeres af jernankre med årstallet og initialer for ham og hans hustru, Anna Beate Magdalene von Woida. Bygningen er senest hovedrepareret 1942-43 ved arkitekt E. Packness.

Anden udvendig udsmykning

Om bygningsarbejder, der fandt sted i 1579, minder en sandstenstavle på tårnets vestside.

Tårnet

Tårnet er vistnok fra slutningen af sengotisk tid, det har krydshvælvet underrum med tilmuret, fladrundbuet vindue mod nord. Dets stærkt fornyede taggavle har fod- og toptinder samt blændingsdekorationer, der minder om dem på ”bispens hus” på Voergård. De har mod sædvane halvrund underkant.

Klokkerne

Klokken er støbt 1800 af Reimer i Randers.

Våbenhuset

I sengotisk tid tilføjedes det blændingsprydede våbenhus ved skibets sydside.

Kapeller

Det store kapel på korets sydside rummer muligvis en sengotisk kerne, men det præges ellers helt af en ombygning efter Erik Banners † 1585, da enken, den i den folkelige overlevering berygtede Ingeborg Skeel, indrettede det som et pragtfuldt gravkapel med et meget højtsiddende renæssancehvælv og firkantede vinduer. De nu glatte gavle har efter al sandsynlighed været rigere udstyret end nu.
I 1955 blev der mellem koret og kapellet indsat glasdøre med våben og initialer for grev Oberbech-Clausen, der selv er gravsat på kirkegården, hvor bl.a. også stats- og udenrigsminister Erik Scavenius, † 1962, er begravet.

Kirken indvendig

Skibet har et smukt bemalet bjælkeloft.

Kalkmalerier

I korhvælvet er der kalkmalede anevåben for Jørgen Arenfeldt og Rigborg Lindenov.

Dørpartier

I døren til våbenhuset sidder en meget smuk renæssance-dørfløj.

Altertavlen

Altertavlen står på alterbordet og er en elegant fløjtavle i ungrenæssance med æselrygbuet midtparti. Den er stafferet 1621, bl.a. med våben for Jørgen Arenfeldt og hustru. Storfeltets maleri, Korsfæstelsen, er malet 1777 af E. A. Exner.

Alterbord og alterdug

Alterbordet er muret og vistnok fra sengotisk tid.

Alterstager

Alterstagerne er meget kraftige renæssancebalustre fra slutningen af 1500-tallet.

Prædikestol

Prædikestolen, der er i højrenæssance fra slutningen af 1500-tallet, har oprindelig været anbragt som lektorium. Den har våben for Jørgen Arenfeldt og Rigborg Lindenov.

Døbefont

Den romanske granitfont har fire, tidligere fem, stærkt fremtrædende knopper, hvoraf en fortsættes som en meget primitiv menneskefigur. Der er i kummens overside rester af låsetøj. Foden er vistnok ny eller stærkt omhugget.

Dåbsfad

Glat, ubestemmeligt messingfad, mærket VG.

Siddepladser

Kirken har 170 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruhn orgel fra 1976 med 9 stemmer, 2 manualer og pedal.

Epitafier

I kapellet er der et af Ingeborg Skeel opsat sandstens-epitafium - et af landets mest pragtfulde, i billedhuggerarbejdet beslægtet Kronborgs kirkeportal. Det viser en rig arkitektonisk ornamentik og knælende helfigurer af Otto Banner, † 1585, og Ingeborg Skeel, † 1604. Det er omhyggeligt istandsat 1955 af billedhuggerne Baunbak og Vitus Nielsen.

Mindesten

I kapellets østvæg er der mindeten over Niels Skeel, † 1561, hans hustru Karen Krabbe og sønnen Hans Skeel, der faldt 1565 ved Falkenberg. Kisterne, der har stået i kapellet, i dets kælder samt i koret er alle nedsat på kirkegården, hvor der 1956 er opført et ligkapel.

Mindetavler

En mindetavle over grev Oberbech-Clausen er afsløret 1965.

Kirketjenere

(1999) Brian Jensen (-)

Kirkesangere

(1999) Bodil Holdelsen (-)

Organister

(1999) Sv J Christensen (-)

Gravere

(1999) Brian Jensen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007