D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hellevad Kirke

Hellevad Sogn - Hellevad-Ørum Pastorat - Sæby Provsti - Aalborg Stift - Dronninglund Kommune - Nordjyllands Amt

Hellevad Kirke

Adresse

Hellevad Kirke
Bredkærsvej 2 A
Klokkerholm
9320 Hjallerup

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i 1150. Den anselige kirke består af romansk kor og skib, sengotisk vesttårn samt våbenhus i syd, vistnok fra 1841. Den romanske bygning, kor og skib er opført af granitkvadre på karnisprofileret sokkel. Syddøren, der er i brug, bryder sokkelen og har glat tympanon, mens den retkantede norddør er tilmuret. I korets nordmur er bevaret ét, i skibets nordmur to rundbuevinduer. I korets omsatte østmur sidder en vinduesoverligger omvendt, og ved våbenhuset står der to små vinduesoverliggere.
Hele kirken med undtagelse af våbenhuset er blytækt.

Tårnet

Det sengotiske tårn er forneden bygget af udflyttede kvadre, foroven af munkesten. Tårnrummet, der ved en spids tårnbue åbner sig mod skibet, har 8-ribbet hvælv. Det har mod syd et falset, fladrundbuet vindue, svarende til to i skibets og ét i korets mur. Tårnets gavle i øst-vest er glatte med synlig tagfod, og om omfattende skalmuringer med små sten vidner jernankerbogster (PSF DGT 1759) for Peder Stenfeldt til Klavsholm og Dorthea Gundersdatter Thorup.

Klokkerne

Klokke 1552 af Las Klokkestøber.

Våbenhuset

Våbenhuset, der efter tagspor på skibets sydside har fortrængt et ældre, er vistnok opført 1841, men er gennemgribende ombygget 1885.

Kirken indvendig

I det indre er korbuen bevaret med profileret sokkel (hulstav mellem to rundstave) og kragsten (hul-led under platte). Skibet har bjælkeloft, mens der i koret er et sengotisk krydshvælv.

Altertavlen

Altertavlen er en lutheransk fløjtavle fra omkring 1600 med fire spidsgavle og akantusværk om oprindeligt korsfæstelsesmaleri samt bomærker som på alterstagerne. Den er restaureret 1941 af J. Th. Madsen, ved hvilken lejlighed de manglende fløje erstattedes af nye. Et senere altermaleri, kopi efter Carl Bloch Gethsemane, 1893, er ophængt i kirken.

Alterbord og alterdug

Alterbordet af granitkvadre med udladende skråkant foroven er sikkert kirkens oprindelige.

Alterstager

Stager 1599 med indskrift Her Jens Jensen i Brekjær og Berete Andersdatter, samt deres bomærker.

Kalk og disk

Alterkalken har sengotisk knop, sekspasfod fra 1600-tallet med evangelistmedaljoner og nyere bæger. Disk fra 1700-tallet med bølget rand.

Prædikestol

Prædikestol 1614, karnaptype i renæssance med bomærker for hr. Jens Jensen og Peder Jensen (Mørk).

Døbefont

Romansk granitfont med to rundstave på kummen og ny fod.

Dåbsfad

Sydtysk fad omkring 1575 med Bebudelsen, stemplet RS og med indskrift Cordt van Köllen 1619.

Stolestader

Lukket stoleværk i renæssance.

Siddepladser

Kirken har 225 siddepladser.

Krusifikser

Stort sengotisk korbuekrusifiks med staffering fra 1652.

Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1968 med 9 stemmer.

Epitafier

Epitafier 1) Sognepræst Chr. Gertsen Kobberup, † 1665, med godt familieportræt, bruskbarokt snedkerarbejde, vist af Christen Billedsnider; 2) af sandsten over Christian Knudsen Worm, † 1693, fire hustruer og børn.

Ligsten

Gravsten romansk granit ”obiit Tuco nonas aprilis” med kors og sværd.
I våbenhusets dør ligger en bondegravsten, en anden ligger ved siden af våbenhuset.

Mindetavler

I våbenhuset malet mindetavle over Niels Wadum Rømer, † 1803, og sognepræst Niels Hansen Wacher, † 1847.

Kirketjenere

(1999) Tage Pedersen (-)

Organister

(1999) Peter Andersson (-)

Gravminder på kirkegården

På kirkegården sten over to medlemmer af familien Worm, omkring 1690.

Gravere

(1999) Tage Pedersen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007