D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vester Hassing Kirke

Vester Hassing Sogn - Vester Hassing Pastorat - Sæby Provsti - Aalborg Stift - Hals Kommune - Nordjyllands Amt

Vester Hassing Kirke

Adresse

Vester Hassing Kirke
Kirkevej 1
Vester Hassing
9310 Vodskov

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført ca. 1200. Den blytækte kirke, der ligger nogenlunde midt i landsbyen, består af skib og kor, tårn mod vest, samt våbenhus og sakristi vest skibets og korets nordlige sidemur. Skib og kor er fra romansk tid, opført af granitkvadre på profilsokkel. Der er ingen spor af romanske vinduer, men i mure er indsat et par romanske vinduesoverliggere. Norddøren er bevaret og stadig i brug.

Restaureringer

1887-88 blev kirken restaureret og udvendig helt beklædt med granitkvadre (arkitekt professor V. T. Walther).

Tårnet

I den senere middelalder opførtes tårnet, hvis overhvælvede underrum forbandtes med skibet ved en spidsbuet arkade. Ved samme tid nedbrødes korbuemuren, og koret forlængedes mod øst; skib og kor overhvælvedes med krydshvælvinger, og desuden byggedes det høje overhvælvede sakristi, hvis gavl senere er fornyet, samt våbenhuset ved norddøren med kamtakket, blændingsprydet gavl, alt af munkesten i munkeskifte og af genanvendte kvadre fra de nedbrudte partier.

Klokkerne

I tårnet to klokker 1) 1463, bekostet af ”Herrerne” (d.v.s. kannikerne) på Børglum Kloster, og 2) 1642, støbt af Claus van Dam.

Altertavlen

På alterbordet står en nyere altertavle i nygotisk ramme med maleri, Kristus med Maria og Magdalena, signeret A. Dorph 1876; af den ældre alterprydelse er bevaret midtfeltet af en fløjtavle fra omkring 1600 med maleri, Kristus på korset mellem Johannes og Maria, nu ophængt på skibets sydvæg.

Alterbord og alterdug

Alterbordet er muret og dækkes af udskåret panelværk med malet årstal 1600 samt Henrik Bildts og Maren Prips våben og initialer.

Prædikestol

Rigt udskåret prædikestol af karnaptype med skåret årstal 1591 og med de samme våben og navnetræk som alterbordet.

Døbefont

Romansk font af granit, nu anbragt midt i koret.

Stolestader

Stoleværket er istandsat og marmoreret 1934 med sparsom anvendelse af gamle bestanddele (arkitekt E. Packness).

Siddepladser

Kirken har 225 siddepladser.

Krusifikser

Et stort senmiddelalderligt krusifiks hænger i sakristiet.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1981 med 14 stemmer.

Mindetavler

Mindetavle over herredsskriver Oluf Münster, 1767, og hustru (skibets nordmur), og over kultusminister, provst J. J. K. Bjerre, † 1901, med portrætrelief udført 1904 af billedhugger Einar Jónsson (korets nordvæg).

Andet

En blok med bloktavle fra 1700-tallet er 1934 nedtaget fra loftet og anbragt ved opgangen til tårnrummet.

Kirketjenere

(1999) Carlo Andersen (-)

Kirkesangere

(1999) Lillian Jensen (-)

Organister

(1999) Helle Winther (-)

Gravere

(1999) Carlo Andersen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007