D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hals Kirke

Hals Sogn - Hals Pastorat - Sæby Provsti - Aalborg Stift - Hals Kommune - Nordjyllands Amt

Hals Kirke

Adresse

Hals Kirke
Østergade 30
9370 Hals

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført ca. 1200, senest restaureret 1960-1965. Ligesom selve byen Hals, der ligger ved Limfjordens udmunding i Kattegat, virker også kirken ganske købstadsagtig. Det er en meget anselig bygning, der i sin nuværende skikkelse består af et langhus med kor og skib ud i ét med tårn mod vest og en stor tilbygning samt et våbenhus ved sydsiden. Den hvidkalkede kirkes oprindelige del er skibet af en vistnok senromansk teglstensbygning, der omfatter det nuværende langhus’ to vestligste fag. Murværket er imidlertid her så omsat og repareret, at der kun ses svage spor af et par vinduer og den tilmurede, rundbuede norddør. Syddøren er omdannet, så at den nu er spidsbuet.
I sengotisk tid blev det oprindelige kor nedbrudt og erstattet af en forlængelse af skibet mod øst i samme bredde som dette, og der indbyggedes krydshvælv, i forlængelsen tre, i det gamle skib to fag.

Tårnet

I sengotisk tid opførtes vest for skibet et tårn, hvis underrum har en nu tilmuret spidsbue mod skibet. Det havde oprindelig gavle i øst-vest, hver med tre endnu bevarede rundbuede højblændinger, men blev senere forhøjet, således at de nu glatte gavle kom til at vende i nord-syd. Om betydelige skalmuringer af tårnet vidner et jernankerårstal på sydsiden, 1741. Begge tilbygningerne mod syd er sikkert først kommet til efter reformationen.

Klokkerne

Der er to klokker. Den ene fra 1650 er skænket af Sognepræst Gregers Davidsen og birkefoged Knud Jensen Juel, den anden fra 1905, givet af direktør Niels Morten Nielsen. Den sidstes forgænger var omstøbt 1841 af P. P. Meilstrup i Randers.

Våbenhuset

Våbenhuset, der er ganske enkelt, er bygget af munkesten, men i krydsskifte, og den store udbygning har formodentlig fra første færd været indrettet som gravkapel for familien Skeel. Den blev i 1724 sat i forbindelse med skibet ved en arkade, der imidlertid nu atter ved en spærremur er lukket, og rummet benyttes som konfirmandstue. Ved en istandsættelse 1920 ved arkitekt H. Paludan blev der ved alle murene opført støttepiller (tårnets er dog ældre).

Altertavlen

En lutheransk fløjaltertavle, der står på alterbordet, er fra 1598 med noget senere topstykke. I storfeltet er der et maleri fra 1899 af A. Dorph, Gethsemane, og i fløjene 1700-talsmalerier Korsfæstelsen og Opstandelsen.

Alterbord og alterdug

Alterbordet, der dækkes af panelværk med indskriften Niels Jensen Schelwig, foged paa Halsgaard, Anne Andersdatter, 1620.

Kalk og disk

Kalken er skænket 1780 af N. Duus, efter at den tidligere var gået tabt ved præstegårdens brand.

Røgelseskar

Ved alteret er der ophængt et unggotisk røgelseskar fra 1300-tallet og en lille messeklokke, der på huen har fire kors.

Prædikestol og himmel

Prædikestolen er et ret enkelt snedkerarbejde i renæssance, stærkt restaureret, med to rækker relieffer af Kristi lidelseshistorie. Himmelen er samtidig med fontehimmelen.

Døbefont

Den smukke romanske granitfont har dobbeltløver af Himmerlandstype - det nordligste eksemplar af gruppen, og over den hænger der en fontehimmel i senbarok med årstallet 1727 og initialer for prinsesse Sophie Hedvig, der ejede Hals Ladegård 1716-1730.

Siddepladser

Kirken har 250 siddepladser.

Krusifikser

Et stort, sengotisk korbuekrusifiks er ophængt på nordvæggen. Dets sidefigurer er deponeret i Ålborg historiske Museum.

Skibe

I kirken er ophængt en stor skibsmodel, den firemastede fuldrigger ”Håbet”.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1978 med ? stemmer.

Ligsten

Kirken har en del gamle gravsten 1) omkring 1500, lagt over Diderik Droste; 2) foged Anders Skriver, † 1589; hans murede gravkammer under koret blev fundet 1914 (Himmerl Kjær. 1914. 473); 3) forvalter på Gjorslev Jens Rasmussen, † 1721; 4) Elisabeth Hornemann, østerå, † 1735; 5) Niels Mollerup, Østerå, † 1766; 6) skipper Jöchen Hass af Lübeck, † 1725.

Kapel

I kapellet er der fragmenter af en sten over Anne Madsdatter Viffert, Torstedlund, indgivet i ø. Kloster, † 1573 i Hals; Pontoppidans Atlas vil vide, at det var hende, der bekostede den vestlige del af kirken og tårnet. Der kan i denne forbindelse højst være tale om tårnet.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007