D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Helligsø Kirke

Helligsø Sogn - Helligsø-Gettrup Pastorat - Sydthy Provsti - Aalborg Stift - Sydthy Kommune - Viborg Amt

1519

Adresse

Helligsø Kirke
Vestervej 34 B
Helligsø
7760 Hurup Thy

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen. Ganske nær ved Nissum Bredning og midt i den lille landsby ligger Helligsø Kirke, der er en romansk granitkvaderbygning bestående af kor og skib. Bygningens romanske dele har skråkantsokkel og kvadrene er lagt i ret uregelmæssige skifter. Murværket er en hel del omsat - på skibets sydside er der jernankre med årstal 1718, 1719, 1770 og 1780. Skibet har blytag og koret har tegltag.

Døre og vinduer

Der er ingen oprindelige vinduer bevaret, hvorimod begge skibets retkantede døre ses, den mod syd som udvendig blænding, norddøren i brug.

Tårnet

Tårnet er placeret i vest og er opført i 1928 efter tegninger af arkitekt H. Paludan. Det hvidkalkede tårn har blændingstavle i øst-vest, efter egnens skik med synlige tagfødder og har tegltag.

Klokkerne

Klokken er skriftløs og gotisk.

Våbenhuset

Våbenhuset er fra omkring 1875 og ligger på kirkens nordside og det har skifertag.

Kirken indvendig

I det indre, der har flade bjælkelofter, er korets vægge kvaderklædte, skibets af rå kamp. Den brede, lave korbue har svagt profilerede kragsten. I korets nordvæg er der en lille, vistnok oprindelig niche, muligvis en piscina, dvs. afløb for alterkarrenes skyllevand.

Altertavlen

Altertavlen er et ganske smukt snedkerarbejde i renæssance, omkring 1600, af Næssund-type med fire søjler og tre trekantgavle. I midtfeltet er der et maleri fra 1908, kopi efter Carl Bloch Gethsemane ved A. Chr. Andersen, Thisted, og i sidefelterne blomster. De sidste dækker over ældre malerier, Korsfæ-stelsen og Opstandelsen. Midtfeltets ældre billede, Nadveren, i Thranes manér er ophængt i skibet.

Alterbord og alterdug

Alterbordet er opmuret af granitkvadre, vistnok omsat, og det har rummet en relikvieæske, der blev fundet 1877.

Alterstager

Foruden de nye stager er der to små, sengotiske bordstager.

Kalk og disk

Kalken er fra slutningen af 1600-tallet.

Prædikestol

Prædikestolen i renæssance er nært beslægtet med dem i Harring og Visby; den er af Thisted-typen med hjørnesøjler og portalfelter og har samtidig, femsidet himmel. Den oprindelige staffering fra 1617 er fremdraget 1943, da felterne fik evangelistmalerier, kopieret efter dem på prædikestolen i Harring.

Døbefont

Den romanske granitfont er ganske enkel, og foden er næsten skjult i gulvet.

Dåbsfad

Et ældre dåbsfad af sydtysk tilvirkning omkring 1575, med fremstilling af Bebudelsen er ophængt i kirken.

Stolestader

Stoleværket er nyt, men der er en noget omdannet skriftestol fra 1770.

Siddepladser

Kirken har 135 siddepladser.

Pengeblok

Pengeblok fra 1700-tallet.

Krusifikser

Det smukke, sengotiske korbuekrusifiks fra anden halvdel af 1400-tallet hang endnu 1861 på sin gamle plads i korbuen.

Skibe

Under loftet hænger en skibsmodel, en orlogsfregat "C. Overgaards Minde 1849".

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1997 med 12 stemmer. Det tidligere orgel var fra 1947.

Andet

To sengotiske figurer, en apostel og en bispehelgen, er nu ophængt i skibet.

Kirkegården

På kirkegården er der et gravsted med hugne granitsten, jerngitter og lænker samt indskrift på kobberplader over ungkarl, gårdejer Christen Overgaard, † 1846. Desuden en engelsk flyverbegravelse fra 2. verdenskrig.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007