D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hørdum Kirke

Hørdum Sogn - Hørdum-Skyum Pastorat - Sydthy Provsti - Aalborg Stift - Sydthy Kommune - Viborg Amt

Hørdum Kirke

Adresse

Hørdum Kirke
Thorsvej 25 A
Koldby
7752 Snedsted

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen. På en lav højning østligt i den gamle, spredte bebyggelse og på en bevokset kirkegård, der er omgivet af gamle kampestensdiger, ligger den anselige kirke, der i ældre tid blev kaldt "De fire evangelisters Kirke". Det er en kvaderstensbygning på skråkantsokkel, bestående af kor med halvrund apsis, langstrakt skib med våbenhus mod nord, samt nyt tårn.
Ved Nationalmuseets undersøgelser 1955 er det konstateret, at kor og apsis er de ældste dele; under skibets gulv fandtes rester af en træbygning, der har fungeret som midlertidigt skib i tilknytning til det af kvadersten opførte kor, og som noget senere er afløst af det nuværende kvadersatte skib. Gravningerne viste også, at det romanske kvaderstensskib var anlagt med et tårn for vestenden, idet man umiddelbart uden for træbygningens vestlige gavl fandt fundamenter til de piller, der har båret den længst forsvundne tredobbelte tårnbue.

Døre og vinduer

I den nuværende kirke er bevaret flere romanske vinduer, et i apsiden, et i korets og et i skibets nordlige sidemure, det sidste vest for norddøren og oprindelig anbragt i det romanske tårnrum.
Af skibets portaler, der begge af hensyn til det forsvundne tårn er rykket et stykke mod øst, er syddøren af engelsk type tilmuret, mens norddøren med halvrund tympanon og indristede reliefkors endnu er i brug bag våbenhuset.

Tårnet

Kirken fik sit tårn i den senere middelalder. Dette blev nedbrudt 1817; siden da stod det afbrudte tårns østmur som kirkens vestgavl med en 1884 opsat klokkekam. Et nyt tårn af teglhængt pyramidetag rejstes foran vestgavlen 1955 (arkitekt Jens Foged). Ved gravning til dette tårns fundament efteråret 1954 fandt man som tærskelsten til en sengotisk trappedør en sten, på hvis underside var indristet en mytologisk fremstilling af Thors fiskeri efter Midgårdsormen, og som nu er opstillet i våbenhuset.

Klokkerne

En klokke fra år 1500 omstøbtes 1884.

Våbenhuset

I den senere middelalder fik kirken et våbenhus mod nord.

Kirken indvendig

I det indre, der dækkes af bjælkelofter, er triumfbuen bevaret med profilerede kragbånd.

Altertavlen

Den tidligere altertavle i landlig renæssance fra omkring 1600 med malerier fra 1710 i Thranernes manér, Nadveren, Korsfæstelsen og Gravlæggelsen, er ophængt i kirken.

Alterkors

På alterbordet står et moderne glat kors.

Alterbordet

Alterbordet er muret af kvadersten.

Alterstager

Der er to høje malmstager, ifølge indskrift skænket 1650 af Hans Hansen og Maren Andersdatter.

Altertæppe

Der er intet altertæppe.

Prædikestol

Prædikestolen med hjørnesøjler og portalfelter, i renæssance er fra omkring 1625.

Døbefont

Den romanske granitfont har på oversiden fire indristede kors.

Siddepladser

Kirken har 220 siddepladser.

Epitafier

I kirken hænger to ensartede epitafier, over fru Hedvig v. Itzen, † 1728 og over hendes mand Chr. Helverskov til Irup, † 1733.

Ligsten

En romansk gravsten med indristet kors står i våenhuset.

Orgel

Kirkens orgel er et ? orgel.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007