D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Heltborg Kirke

Heltborg Sogn - Visby-Heltborg-Hassing-Villerslev Pastorat - Sydthy Provsti - Aalborg Stift - Sydthy Kommune - Viborg Amt

Heltborg Kirke

Adresse

Heltborg Kirke
Skårhøjvej 8
Heltborg
7760 Hurup Thy

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i 1200. I det kuperede terræn, på en ganske anselig banke, om hvis skrænt kirkegårdens gamle diger danner terrasse, ligger kirken, der i katolsk tid var viet Skt. Peter. Det er en romansk granitkvaderbygning bestående af apsis, kor og skib. De romanske dele har sokkel, apsiden, der er omsat i 1898, attisk profil over skråkantskifte, kor og skib kun skråkant. Kirken står nu med blanke kvadre, hvide kalkstriber om vinduer og under sugfjæl, tårn og våbenhus hvidkalkede. Blytækt fyrretræstagværk.

Døre og vinduer

Ingen oprindelige vinduer, af hvilke apsiden har haft tre, er bevaret på plads.
Den retkantede, udvidede norddør er i brug, og under den tilmurede syddør ligger karmsten med kraftig tovstavprofil.
Koret og skibet har rundbuede, smigede vinduer med trærammer i empireform.

Billedkvadrer mm

I skibets nordmur (under våbenhustaget) sidder en billedkvader; skjoldbærende mand bag flyvende fugl og foran springende rovdyr; desuden sammesteds en korsmærket kvader (gravsten?).

Tårnet

Det sengotiske vesttårn er af kvadre og gule munkesten. Ny fritrappe i nord til mellemstokværket, rundbuede glamhuller, pyramidetag med vindfløj (1909).

Klokkerne

Klokke er fra 1927.

Våbenhuset

Våbenhuset er nyere og beliggende på nordsiden af kirken. Det er bygget af små mursten.

Kirken indvendig

I det indre er korets og skibets vægge kvadersatte, mens apsiden, hvis hvælv er ny-ommuret, er klædt med rå kamp; apsisbuen er nu uden kragsten, men den lille korbue har skråkantede kragled. Kor og skib har bjælkeloft.
Det sengotiske tårn med krydshvælvet tårnrum har rundbuet arkade til skibet med rundstav-kragbånd, tilmuret, spidsbuet norddør i fladbueniche, rundbuet falset vestvindue.

Altertavlen

Landlig renæssancetavle fra begyndelsen af 1600tallet beslægtet med V. Torup, firsøjlet med attika og topstykke; staffering og malerier 1718, Nadveren flankeret af Moses og Aron, i topfeltet Opstandelsen, kasseret, lagt på loftet 1884 og erstattet af et maleri (Kristus helbreder den spedalske, signeret I A H 1884 - nu på skibets nordvæg) og endelig genopstillet 1934.

Alterbord og alterdug

Nyere alterbord af træpanel.

Alterstager

Alterstager fra 1625-50.

Degnestol

Degnestolen er fra omkring 1625.

Prædikestol

Renæssance prædikestol beslægtet med Harrings 1627, nu på tre (oprindelig fem) fag. I storfelterne findes malerier fra 1718 (Salvator og to evangelister) og indskrift, der meddeler, at ovennævnte Ole Nielsen af Nykøbing har bekostet altertavlens og prædikestolens staffering. Istandsat 1933.

Prædikestolshimmel

Prædikestolshimlen er samtidig med prædikestolen, altså fra omkring 1627.

Døbefont

Romansk granitdøbefont med plumpe profiler.

Fontehimmel

Enkel fontehimmel bekostet 1714 af Ole Nielsen "med sin dydig Kiereste Johane Jakobs Datter".

Dåbsfad

Dåbsfadet er fra 1930.

Dåbskande

Dåbskanden er fra 1930.

Stolestader

Stoleværket nyere, efterligning af gammel stolegavl i degnestolen (østligt i mandsstaderne), der også har gammel låge; oprindeligt vestpanel omkring 1600.

Siddepladser

Kirken har 150 siddepladser.

Pengeblok

Pengeblok fra 1700-tallet.

Skrifttavle

Skrifttavle med 96 huller til tælling af altergæster findes nu i Nationalmuseet.

Krusifikser

Et sengotisk korbuekrusifiks (uden arme og fødder) omkring 1475 befinder sig nu i Thisted Museum.

Orgel

Kirkens orgel er et orgel fra Jydsk Orgelbyggeri fra 1970 med 5 stemmer.

Ligsten

I våbenhuset er opsat en gravsten fra omkring 1740 over Niels Jensen fra Vilsby.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007