Historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000


Bedsted Kirke

Bedsted Sogn - Bedsted-Grurup Pastorat - Sydthy Provsti - Aalborg Stift

Bedsted Kirke

Adresse

Se aktuel adresse, kort mm.


Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen. Højt og frit på en bakke ligger den blytækte kirke, der består af en genrejst, romansk apsis, romansk kor og skib, sengotisk tårn mod vest og forholdsvis nyt våbenhus mod syd. Den anselige romanske bygning er opført af veltilhugne granitkvadre på en skråkantsokkel. Af de sokkelbrydende døre står den endnu åbne, retkantede syddør dækket af brædder og en del ændret, medens norddøren er tilmuret og delvis ødelagt. Murværket er stærkt omsat, og kun ét vindue i skibets sydmur står som niche; de øvrige er forsvundet, men adskillige smighugne kvadre og nogle overliggere er dog i behold. Apsis blev genopført 1924 på de oprindelige syldsten og med genanvendelse af en del krumhugne kvadre, der dels sad i korets østgavl, dels var ført til herregården Tandrup som brosten. I sengotisk tid fik koret et ottedelt hvælv, og korbuen blev udvidet. Skibet har beholdt sit bjælkeloft. Hele det ydre med glatte gavle i øst-vest er i ny tid skalmuret med små røde mursten.

Tårnet

Ligeledes sengotisk er det temmelig smalle og snævre tårn, hvis krydshvælvede underum har spidsbue mod skibet.

Klokkerne

Den store klokke er støbt 1615 af Berent Bodeman, Lybæk, den anden er fra 1833, af I. C. & H. Gamst.

Våbenhuset

Våbenhuset er vistnok ombygget fra grunden kort før 1880, og årstallet 1867 er overført fra dets forgænger. Bygningen blev gennemgribende istandsat 1924-25 ved arkitekt H. Paludan.
På dørfløjen til våbenhuset er genanvendt gamle beslag fra 1652 og 1707.

Hvælvinger

Korhvælvet fik omkring 1575 en kalkmalet dekoration i ungrenæssance med en stor bladroset, omgivet af 32 adelsvåben.

Altertavlen

Altertavlen er en ret pompøs opbygning i senrenæssance med malet årstal 1638. Den er delt af fire svære korintiske søjler og har udskårne fremstillinger i midtfeltet Nadveren, i topstykket Korsfæstelsen. En staffering fra 1710 af A. Gundahl blev fremdraget 1925. Forneden er der våben og initialer for Elisabeth Sophie Rantzau, Tandrup, og hendes to ægtefæller Erasmus Casimir v. Bassen og Hans Eifler. Alterkalken i barokform er fra 1670 med initialer for Chr. Nielsen, Tandrup, og hans to hustruer.

Alterkrusifiks

Alterkrucifikset af drevet sølv med de to røvere fra omkring 1650-1700 har før siddet på en messehagel.

Alterbord og alterdug

Alterbordet er muret af gule munkesten, og pladen er af romanske kvadre, hvoraf en har helgengrav, der endnu rummer en relikviekapsel med en bensplint svøbt i silketøj.

Alterstager

Alterstagerne fra 1673 har kraftig fodprofil og spinkelt balusterskaft. De er givet af Samuel Christensøn, København, for hans "kieristes Maren Madsdatters begrafvelse".

Prædikestol

Prædikestolen er af Ålborg-typen fra 1609 med fremspringende karnap. I portalfelterne er der meget naive relieffer og våben for Jakob Lykke og Sophie Rud.

Døbefont

Den romanske granitfont er en variant af den gængse Thybo-type.

Fontehimmel

Over fonten hænger der en fontehimmel fra omkring 1700 med Kristi dåb bag volutbøjler.

Dåbsfad

Dåbsfadet er af sydtysk tilvirkning, omkring 1575 med fremstilling af Bebudelsen og senere graverede versaler HAG KPDS.

Stolestader

Stoleværket er nyt, bortset fra et par stader med gavle fra omkring 1600-50.

Siddepladser

Kirken har 224 siddepladser.

Lysekroner

Der er under loftet en lysekrone fra omkring 1700.

Orgel

Kirkens orgel er et Marcussen & Søn orgel fra 1994 med 12 stemmer + pedal.

Ligsten

I skibets vestgavl sidder der en romansk gravsten af granit med processionskors, og en lignende er indmuret i våbenhusets sydmur.
I koret sidder der en smuk figursten i højrenæssance fra omkring 1600 over Niels Lykke, † 1575, og Karine Gyldenstierne. På tårnets sydvæg er der en gravsten over forpagter Chr. Nielsøn Kovstrup, † 1669, og to hustruer, og på skibets en sten, opsat som epitafium over matrone Maren Samuel Christians, † 1673.

Gravkapel i kirken

Under koret har der været begravelse for Niels Lykke, og tårnrummet er stadig indrettet som gravkapel med smedejerns fløjdøre fra 1773.
Der er i kapellet kun én kiste med liget af major Povel von Klingenberg til Wolstrup, Tandrup og Koustrup, † 1771.

Kirkepersonale

Se kirkepersonale hér.
Retur til toppen

-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 8.3.2010 --