D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hundborg Kirke

Hundborg Sogn - Hundborg-Jannerup-Vang-Vorupør Pastorat - Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - Viborg Amt

Hundborg Kirke

Adresse

Hundborg Kirke
Vorupørvej 160
Hundborg
7700 Thisted

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført ca. 1300-tallet. Den kullede kirke er en romansk kvaderstensbygning på profileret dobbeltsokkel, bestående af kor og skib samt sengotisk tårnunderdel og nyere våbenhus. I sin nuværende skikkelse har skibet en anselig vestforlængelse, der i virkeligheden er den underste del af et sengotisk tårn, opført med rigelig anvendelse af granitkvadre og nedrevet 1686.
I koret ses spor af to romanske vinduer, ét i nordvæggen, ét i sydvæggen, begge tilmurede. De to vinduer i skibets nordlige sidemur er begge romanske, men noget omdannede.
Norddøren er tilmuret, syddøren er endnu i brug, noget udvidet.

Tårnet

Til det sengotiske tårn var der oprindelig anvendt en mængde granitkvadre. Tårnet blev nedrevet i 1686. Selve tårnrummet blev bevaret og fungerer i dag som en stor vestforlængelse af skibet.
Det gamle tårnrum har haft krydshvælv i det nedre tårnrum, men denne er ligesom tårnbuen forsvundet ved nedrivning, og hele kirkens indre er nu i den fulde længde dækket af bræddelofter.

Klokkekam

Over vestgavlen er 1880 anbragt en klokkekam (arkitekt F. Uldall).

Klokkerne

Klokken er omstøbt 1839; den tidligere var fra 1579.

Våbenhuset

Et våbenhus i nyromansk stil blev opført 1896.

Kirken indvendig

Korbuens romanske kragsten er fjernet fra deres plads og anvendes som sokkelsten for samme bue.

Pulpiturer og trapper

Ved vestvæggen et herskabspulpitur, som er stafferet 1708 af J. J. Thrane, og som nu bærer orglet.

Altertavlen

Den anselige altertavle står på alterbordet. Det er en sen udløber af bruskbarokken, ifølget mlaet indskrift skåret 1691 af Søren Pedersen i Kolding og i alle væsentlige træk en gengivelse af tavlen i Jannerup; hovedfeltet er tredelt ved evangelisternes bærefigurer, i midtfeltet et nadverrelief, i topstykket Korsfæstelsen.

Alterbord og alterdug

Alterbordet er af træ med forsidepanel omkring 1600.

Alterstager

Barokstager fra omkring 1650-1700.

Korgitter

En rest af et forsvundet korgitter, en stor oval plade med indskrift fra omkring 1680, som meddeler, at Iver Kaas til Ulstrup, † 1662, havde gravplads under korgulvet, er nu ophængt på skibets nordvæg.

Prædikestol

Prædikestolen fra 1690 skyldes altertavlens billedskærer, der også har udført himmel.

Prædikestolshimmel

Himlen over prædikestolen har oprindelig været fontehimmel, og som formentlig har skåret præste- og degnestolen, der flankerer alteret.

Døbefont

Romansk font af den gængse Thybo-type.

Dåbsfad

Sydtysk dåbsfad fra omkring 1575 med hvirvelroset.

Siddepladser

Kirken har 250 siddepladser.

Lysekroner

En malmlysekrone fra omkring 1600 er ophængt i skibet ved døren.

Præstetavler

2 præsterækketavler hænger i koret.

Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1997 med 12 stemmer. Orglet er opsat på herskabspulpituret.

Ligsten

I skibets mure er indsat et par romanske gravstene, den ene (i vestmuren) med indskrift over broder Aslak, den anden med tre kors.

Kirketjenere

(1999, 2003) Holger Poulsen (-)

Kirkesangere

(1999, 2003) Peder Frode Hansen (-)

Organister

(1999) Eva Ballerini (-)
(2003) Henrik Juul Andersen (-)

Kirkegård

På kirkegården ligger tre gravsten fra begyndelsen af 1800-tallet.

Gravere

(1999, 2003) Holger Poulsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007