D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Aggersborg Kirke

Aggersborg Sogn - Næsborg-Kornum-Aggersborg Pastorat - Vesthimmerlands Provsti - Viborg Stift - Løgstør Kommune - Viborg Amt

Aggersborg Kirke

Adresse

Aggersborg Kirke
Thorupvej 13
Aggersund
9670 Løgstør

Se kort

Kirken er åben

Alle hverdage 8.00-16.00.

Kirkebygningen

Den højt beliggende kirke ses vidtom fra Limfjorden og er placeret i umiddelbar nærhed af den berømte vikingeborg, der dog næppe skelnes i terrænet. Kirken består af romansk skib og kor, sengotisk vesttårn og et våbenhus i syd fra 1884. Skib og kor er opført af granitkvadre på sokkel med skråkant. Krumme kvadre fra en nedbrudt apsis er indmuret i korgavlen. Kvadrene på kirkens sydside er omsat 1926, og samtidig genåbnedes korets oprindelige nordvindue. I skibets nordside er to romanske vinduer bevaret. En oprindelig, rundbuet dør i korets sydside er stadig i brug, og af skibets døre, der begge er vandret afdækkede, er den nordre tilmuret. Korbuen er bevaret i sin oprindelige form. Kor og skib har fladt loft. Tårnet er opført af kamp og store, gule munkesten; det hvælvede underrum er med en spidsbue sat i forbindelse med skibet. På nordsiden fører en fritrappe op til en dør i mellemstokværket. Våbenhuset, der er opført af gule mursten, har afløst et ældre på samme plads. Kor og skib står med blank mur, tårnet er hvidtet, tagene dækket med bly.

Klokkerne

Klokken er støbt 1605 af Adam Nielsen i Kolding for Preben Bille til Aggersborg (Aarb Vends 1938. 162).

Altertavlen

Altertavle fra 1598 med malerier (Kristus på Korset og Opstandelsen) og skriftsteder; årstallet 1703 hidrører fra en istandsættelse. Tavlen er 1934 købet fra østerbølle kirke (Rinds herred, Viborg Amt) og istandsat 1936 ved maler J. Th. Madsen. Den tidligere altertavle, nu på skibets nordvæg, rummer blandt andet fodstykket til en protestantisk fløjaltertavle fra slutningen af 1500-tallet, men er i øvrigt af nyere dato; en (overmalet) indskrift fortæller, at tavlen 1721 er malet på bekostning af Mads Gregersen Speitser på Aggersborggård og hustru Maren Christensdatter Hvanstrup.

Alterbord og alterdug

Det murede alterbord er beklædt med et fyldningspanel.

Kalk og disk

Kalk, disk og oblatæske er skænket af Chr. Speitzer og hustru Anna Margr. Lund 1754.

Alterskranke

Alterskranken er bekostet af Sognemændene 1704.

Prædikestol

Prædikestolen er et ret enkelt snedkerarbejde fra slutningen aaf 1500-tallet, noget rigere er den omtrent samtidige lydhimmel, der har paralleller blandt andet i Kollerup og Hjortdal (Vester Han herred, Thisted Amt).

Skriftestole

Skriftestol fra slutningen af 1500-tallet.

Døbefont

Romansk granitfont (Mackeprang D. 181).

Kirkegulvet

Overalt i kor og skib er der gråmalet bræddegulv.

Stolestader

Nyere stolestader.

Lysekroner

Nyere lysekroner.

Epitafier

I tårnrummet, der har været gravkapel (kisterne nu nedsat på kirkegården) og adskilles fra skibet ved et smedejernsgitter, er et marmorepitafium over Chr. Speitzer, død 1767, og hustru.
Et træepitafium over ovennævnte Mads Gregersen Speitzer og hustru.

Ligsten

Gravsten over sognepræst Henrik Pedersen Kampmann, død 1678, og hustru.
Gravsten over herredsfoged Chr. Larsen, død 1715, og to hustruer.
Gravsten over sognepræst Melchior Iversen, død 1612 (se Jy. Saml. IX. 194).
I skibets norddør er udvendigt indmuret en granitsten over Niels Jensen i Torup, død 1602.
Et par tilsvarende ligger som trinsten foran korets syddør, den ene over Jens Christensen, død 1625, og provst Henrik Nikolaj Clausen Leth, død 1914.
Ved østdiget en granitsten over Maren Nielsdatter (1600-1700-tallet) og to store sandstenstavler over kaptajn Sten Kierulf til Aggersborggård, død 1833, og hustru Anna Cathrine Lüttichau.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007