D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skallerup Kirke

Skallerup Sogn - Skallerup-Vennebjerg-Mårup Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hjørring Kommune - Nordjyllands Amt

Skallerup Kirke

Adresse

Skallerup Kirke
Grønne Klitvej 306
Skallerup
9800 Hjørring

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Skallerup Kirke - kirkebygningen Kirken er opført i middelalderen. Næsten skjult af en tæt bevoksning, der virke overraskende i det ellers temmelig magre klitsogn, ligger Skallerup Kirke, som består af romansk kor og skib, vesttårn, sakristi og våbenhus fra sengotisk tid. Den romanske bygning, kor og skib, er opført af granitkvadre på skråkantsokkel. Norddøren er tilmuret, mens syddøren, noget udvidet, stadig er i brug. Fra de oprindelige vinduer er der i korets sydmur indsat to rundbuede monolit-overliggere.

Kirkens restaureringer

Hele bygningen er sidst istandsat 1939 og 1942 af arkitekt L. Teschl.

Tårnet

Nogenlunde ved samme tid opførtes i vest et tårn, hvis underrum åbner sig ved en spidsbue til koret. Tårnet er stækt skalmuret, og på dets sydside ses jerninitialer for Esben Bruun og Kasse Marie Zeuthen 1800. dets glamhuller er tilmuret.

Våbenhuset

I sengotisk tid er også det krydshvælvede våbenhus mod syd opført, men der er ikke bevaret gamle enkeltheder.

Kirken indvendig

Skallerup Kirke - kirkerummet I det indre, der har bjælkelofter, er den runde korbue bevaret.

Sakristi

I sengotisk tid tilføjedes af munkesten og kvadre ved korets nordside det krydshvælvede sakristi, som har glat gavl.

Skallerup Kirke - hele korpartiet med korbuen i forgrunden

Kalkmalerier

Ved flere lejligheder, sidst 1910 og 1939, er der fundet dårligt bevarede sengotiske kalkmalerispor, som atter er overhvidtet. Kirken i sit nuværende (1999) udseende har ingen kalkmalerier.

Altertavlen

Skallerup Kirke - altertavle Altertavlen er et lutheransk fløjtavle fra 1600, opsat af daværende sognepræst Hans Hansen Rosenberg (1567-1640), af Niels Ibsens værksted.

Alterbord

Det kvadermurede alterbord har gemmeniche og i oversiden et relikviegemme.

Skallerup Kirke - tæppe foran alteret

Alterstager

Et par sengotiske malmstager er i sentid kommet i privateje.

Døbefont

Skallerup Kirke - døbefont Fonten har halvkugleformet kumme på rund fod.

Prædikestol

Skallerup Kirke - prædikestol Prædikestolen er skænket 1605 til kirken af daværende sognepræst Hans Hansen Rosenberg (1567-1640), af Niels Ibsens værksted.

Skallerup Kirke - præstetavle Skallerup Kirke - præstetavle fortsat

Krusifikser

Skallerup Kirke - korbuekrusifiks Godt sengotisk korbuekrusifiks, istandsat 1914 (P. Simonsen).

Skibe

Skallerup Kirke - kirkeskib Et smuk sengotisk skib fra 1529 med minuskelindskrift står i koret.

Siddepladser

Kirken har 160 siddepladser

Orgel

Skallerup Kirke - orgel Kirkens orgel er et orgel fra Jydsk Orgelbyggeri fra 1967 og udvidet af Bruno Christensen.

Organister

(1999) ?

Anetavle

Skallerup Kirke - anetavlen med 62 våben I koret er ophængt en stor malet anetavle med 62 våben for forfædre til Hans Wulf Unger til Villerup og hans hustru Berete Kaas, som med andre medlemmer af slægten har været gravsat under koret.

Gravminder i kirken

Skallerup Kirke - mindeplade Skallerup Kirke - mindetavle Der er bevaret kisteplader for fru Else Akeleye, † 1667, Gjord Christoffer Unger, † 1706, samt Chr. Broerholts hustru Anna Bjerring, † 1773.

Ligsten

Skallerup Kirke - gravsten Gravsten over sognepræst Hans Rosenberg, † 1640. Gravskriften på stenen i Skallerup Kirkes korgavl er på latin og fortæller, at her hvilerHr. Hans Hansen Rosenberg med sinHustru Birgithea Christierni, † 1. august 1636. Han er født 1567 og døde i Skallerup Præstegård 1640 efter 44 års tjeneste. Det førstnævnte årstal anføres ikke direkte, men fremkommer ved sammenlægning af fremhævede versaler (romertal) i det latinske vers, et kronogram (meddelt af museumsinspektør Hugu Matthiessen, Nationalmuseet).

Skallerup Kirke - Mindetavle

Klokkestabel og klokke

Skallerup Kirke - klokkestabel Skallerup Kirke - klokkerne Klokkerne hænger i en klokkestabel. En betydelig revne opstået ved lynnedslag 1918 spores endnu.
Klokker 1) 1562; 2) 1789, Bakker, Rotterdam, bjerget 1875 fra vraget af det britiske orlogsskib ”The Crescent”, der strandede ved Lønstrup.

Gravminder på kirkegården

På kirkegården en romansk gravsten med buet, rygget overdel (Løffler. Gr. pl. XV).

Skallerup Kirke - kirkegården Skallerup Kirke - lapidarium Skallerup Kirke - opstilling af forskellige jernkors ved kirken Skallerup Kirke - mindesten udenfor kirken
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007