D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Råbjerg Pastorat

Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Skagen Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Råbjerg Sogn

Præstelønnen 1861

Indtægter:
Korntiende: 61 tdr rug, 59 tdr byg, 41 tdr havre, derunder kongetiende, hvormed embedet er beneficeret, samt kvægtiende.
Påskerente: 30 rdl, 2 lpd ost.
Offer og accidentser: 130 rdl.
Udbytte af bankaktie, indfriet ved privat lån (77 rdl 81 sk) 4-6 rdl.
Refusion for Råbjerg kirketiende 27 rdl 23 sk. En del tørre flynder under benævnelsen "skrifteflynder". Antallet kan ikke bestemmes, og ydelsen menes omsider at ville bortfalde. I strandingstilfælde ydes præsten i penge 2 bjergelodder, men uden hjemmel.
Udgifter:
Skatter: ca 60 rdl (hvoraf goddtgøres 36 rdl).
Kommunale afgifter 10-12 rdl.
Expenser: 11 rdl.
Rente af lån til bankudbytte indfriet med 3 rdl 12 sk.
Indløsningssum: 175 rdl.
Bygningsgæld: stor ca. 4.000 rdl, forventes.

Sognepræster og kirkebogsførere

(1500) Niels Clemmensen (-)
(1553) Hans Sørensen (-), indberettede om kaldet 1553 og 1555. Hans bibliotek optalt af biskop Oluf Chrysostomus o. 1553 til 4 bøger.
(15..) Peder Madsen (-)
(1568)-1578 Hans Pedersen Hvid (-1578), indberettede om kaldet 1568 og 1571.
1578-16.. Laurids Sørensen Muus (-16..)
16..- Hr. Oluf (-), var kun kapellan, hvis det ikke er forveksling med navnet Claus.
1607-1658 Claus Nielsen (1575-1658)
1658-1667 Mads Jensen Snedet (1618-1667), gravsten i kirken: "Cui Musæ et Charitas riserunt, funere raptum Jan flent Matthiam, ridet et ille Polo" (Muser og Gratier smiled til Mads, men døden(?) bortrev ham, nu de ham hædre med gråd, hans skænker himlen sit smil.)
1667-1675 Palle Madsen Tversted (163.-1703)
1675- Enevold Lauridsen (1644-1713)

1958-1968 Harboe Pedersen (-)
1968-1979 Sv P Nabe-Nielsen (-)
1979-1989 Mogens L Pedersen (-)
1990- Vivian Leach Søndergaard (1957-)

Præstegården 1861

Bygningerne består af 3 længer tæt ved kirken. Våningshuset (stuehuset) blev opført af grundmur 1859 for ovennævnte (under udgifter) lån af stifts off. midler. Laden er på 20 fag og gammel. Vesterhuset (stald, tørvehus og bryggers) mådeligt. I præstegården er ret godt og rigeligt vand og har fortrinligt og tilstrækkeligt med tørv.
Haven: En køkkenhave i forsvarlig stand.
JOrdtilliggende: Præstegårdens hartkorn er på 2 tdr 6 skp 3 fdkr 2½ alb. og et areal på ca 300 tdr land, hvoraf 18 tdr land ager og 39 tdr 5 skp land eng. Agerjorden er bekvemt beliggende, men mådelig.Besætning: 2 heste, 6-8 køer og 20 får.Udbytte: 2 tdr rug (4-6 fold), 1 td byg (8-10 fold), 5-6 tdr havre (4-6 fold). Den gode afgrøde af bygget har sin grund i den overordentlige gødningskraft (sædvanlig af ny opbrækket hede og engjord), som anvendes dertil. Engen giver et magert udbytte. Der er ingen skov på præstegårdens jordtilliggende. Al den øvrige jord er klit og hede. Ingen høstdage.

Præstegården

Gårdbovej 26, 9982 Ålbæk
Den nuværende præstegård er opført 1932 med 9 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med boligen er en almindelig have på 2.850 m².

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007