D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Jannerup Kirke

Jannerup Sogn - Hundborg-Jannerup-Vang-Vorupør Pastorat - Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - Viborg Amt

Jannerup Kirke

Adresse

Jannerup Kirke
Kanalvej 19
Jannerup
7700 Thisted

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført ca. 1300-tallet. På en udløber af det stærkt kuperede terræn, der skiller Hundborg fra Jannerup, og med vid udsigt mod syd, vest og nord ligger Jannerup Kirke.
Jannerup kirke er oprindelig et kapel i tilknytning til Sct. Andreas kilde. Denne kilde udsprang vest for kirken og skal have helbredt mange syge. Kirken fik da også en del rigdomme på denne måde. Især sendte mange søfarende gaver til kirken. I nyere tid er kirken ofte blevet kaldt "den hellige kirke i Thy".
Den ganske anselige, men kullede kirke består af skib med våbenhus mod nord og kor. Heraf er koret en romansk kvaderstensbygning med skråkantsokkel, mens skibet er sengotisk og overvejende opført af munkesten i munkeskifte med nogen anvendelse af kvadre, hvoriblandt ses en gammel alterbordsplade med helgengrav. Da intet spor ses af en romansk korbue eller triumfmur, og intet tyder på tilstedeværelsen af et romansk skib, har der måske til det romanske kor ligesom i Hørdum sluttet sig et skib af træ, som først forsvandt, da kirken fuldendtes helt af sten omkring 1500.
Kirkens ydre blev istandsat 1896 ved arkitekt Hack Kampmann, da korets mure delvis blev omsat, mens skibets sydmur skalmuredes, og hele kirken fik store, rundbuede vinduer.

Klokkepiller påmonteret kirken

Da kirken er tårnløs, er der i stedet opsat to klokkepiller ved vestgavlen, som muligvis er opført 1877, og som krones af en fløjstang med forgyldt kobberstjerne og en basunengel som vindfløj, opsat - uvist hvor - 1763.

Klokkerne

Klokken er af støbejern fra 1877-78; en klokke fra 1765 er nu i Vorupør Kirke.

Våbenhuset

Våbenhuset er tilføjet ved kirkens norddør (af tvivlsom alder).

Kirken indvendig

I det indre rummer koret et af de rigeste kirkeinteriører i Thy. Loftet har bræddebeklædning med plafondmaleri, Enkens skærv, i bred, dekorativ ramme, udført 1722 af Anders Gundahl.
I skibet, har også loftet haft dekorativ udsmykning med 44 allegoriske billeder udført 1734 af Bjørn Holgersen, forsvundet 1850, men kendt gennem gengivelser fra 1830'erne.

Altertavlen

Altertavlen er et rigt billedskærerarbejde, udført 1648 af Peder Jensen Kolding og skænket af Iver Kaas til Ulstrup og hustru, tredelt ved apostelfigurer og med en nadverfremstilling i midtfeltet; i topstykket en krusifiksgruppe.

Messehagel

I den lukkede præstestol hænger en gammel messehagel med guldgalloner fra 1768.

Præstens stol

I koret står en armstol i sen barok, dansk arbejde fra omkring 1730-40.

Degnestol

Til højre for altertavlen står en degnestol udført 1693 af Søren Pedersen Kolding (som i Hundborg kirke).

Prædikestol

Prædikestolen er fra omkring 1640, et rigt billedskærerarbejde omtrent som stolen i Hillerslev, har våbenskjolde henvisende til Jacob Sparre og Christence Rodsteen til Råstrup.

Prædikestolshimmel

Himlen er fra 1675 med skåret årstal.

Skriftestol

Til venstre for altertavlen står en skriftestol udført 1688 af Søren Pedersen Kolding (som i Hundborg kirke).

Døbefont

Romansk granitfont af Thybo-type, mens tærkt ophugget.

Siddepladser

Kirken har 150 siddepladser.

Lysekroner

I skibet hænger en lysekrone fra omkring 1575, skænket 1693.

Orgel

Kirkens orgel er et orgel fra Jydsk Orgelbyggeri fra 1988 med 7 stemmer.

Pengeblok

I kirken findes en pengeblok, hvortil der fordum er indkommet store gaver, hvilke skal være den direkte årsag til kirkens rige udsmykning, og som især ydedes af søfarende i havsnød. Kapitalerne er inddraget under fonden "Ad usus publicos".

Kirketjenere

(1999, 2003) Tommy Nielsen (-)

Kirkesangere

(1999, 2003) Thorvald Søe Larsen (-)

Organister

(1999) Eva Ballerini (-)
(2003) Henrik Juul Andersen (-)

Kirkegård

Kirkegården hegnes af gamle kampestensdiger, i hvis nordlige flanke der er en muret ganglåge med en kirkerist. Den søndre køreport med ganglåge er opført omkring 1900.

Gravere

(1999, 2003) Tommy Nielsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007